พอเพียง

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี (ด้านพอเพียง)

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 

ด้านพอเพียง   ด้านวินัย ด้านสุจริต  ด้านจิตอาสา 

 

องค์กรคุณธรรมด้านความพอเพียง

1.กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลคลองตัน “เรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเอง เพื่อชุมชนเป็นสุข”

google map https://goo.gl/maps/Jib27xeXcPv

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
คุณสุรนุช บุญจันทร์ รองนายก อบต.คลองตัน
โทร.09-2886-3693
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1  Download PDF

2.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน ปรุงความสุข ด้วยพอเพียงและจิตอาสา

google map https://goo.gl/maps/B8ksJuRKbs22

251 หมู่บ้านเขาแดง ม.5 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
คุณถนอม จันทร์ผลึก
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
โทร.08-6287-3698
คุณพรรณี สงแสง เลขานุการกองทุน
โทร.08-929-34129
คุณถาวร คงศรี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาท่อม
โทร.09-8017-8131
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2  Download PDF

3.เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม “ปลูกข้าวบนแผ่นดิน ปลูกคุณธรรมในใจคน”

google map https://goo.gl/maps/n3L8Jon6Me82

20 ม.2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
พ่อวิจิตร บุญสูง โทร.08-7872-1672

3  Download PDF

4.ชุมชนคลองลัดมะยม “ฟื้นวิถีชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/sJm5pVLCVTB2

30 ม.15 ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10700
ลุงชวน ชูจันทร์
ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองลัดมะยม
โทร.08-9215-2659
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4  Download PDF

5.ชุมชนหัวนา “สังคมในอุดมคติที่มีอยู่จริง”

google map https://goo.gl/maps/P9xMDaCGKQ52

วัดจำปา บ้านหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33310
พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินฺโท
วัดจำปา โทร.08-7986-5990
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB : วัดจำปา บ้านหัวนา

5  Download PDF

6.ตำบลแสงภา “ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม”

google map https://goo.gl/maps/ZSVgCAe1oHA2

กำนันสมบัติ ชิดทิด
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาแห้ว
65 ม.1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โทร.08-4789-3162, 04-207-9414

6  Download PDF

7.ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย “ชุมชนแห่งความดีและความสุข”

google map https://goo.gl/maps/peSngDT9BM62

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
คุณศิวโรฒ จิตนิยม
ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย
โทร.08-1763-7341
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7  Download PDF

8.บ้านควนกุฎ “ความสุขที่ร่วมกันออกแบบ”

google map https://goo.gl/maps/6hN8RsYFapL2

ม.15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ทองใส โทร.08-1608-9416

8  Download PDF

9.บ้านนาอีสาน “หัวใจรักษ์ธรรมชาติ นำสู่ความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/8bpnN4SBEtr

สวนออนซอน
411บ้านนาอีสาน ม.16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160
พ่อเลี่ยม บุตรจันทา โทร.08-4711-6099

9  Download PDF

10.บ้านบุ่งเข้ “ต้นแบบความสุขบนความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/hCxSXAMtsi62

120 ม.8 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ผู้ใหญ่วิชาญ วัฒนวิเชียร โทร.08-0792-1122

10  Download PDF

11.บ้านหนองกลางดง “ชุมชนพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก”

google map https://goo.gl/maps/ZcNPkfZog6U2

คุณโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.7
100 ม.7 บ้านหนองกลางดง
ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร.08-1763-850

11  Download PDF

12.โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง (ศูนย์การเรียนกสิกรรม-

   ธรรมชาติมาบเอื้อง) “โรงเรียนวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”

google map https://goo.gl/maps/fWomFS5ERBF2

(ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)
114/1 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
FB : โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง
พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ (ขุนศิริ)
ผู้ร่วมก่อตั้ง/ประธานฝ่ายสงฆ์ (บวร.มาบเอื้อง)
โทร.08-9574-2528
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์)
ผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียน โทร.08-1735-1430

12  Download PDF

13.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย “งดงามด้วยปัญญาบนฐานคิดของชุมชน"

google map https://goo.gl/maps/Z7NPq1AqH6y

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โทร.08-1170-2063

13  Download PDF

14.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ

      “ยั่งยืนบนความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/Y8UCQA5oe7u

สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ
70 ม.7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
คุณชาติชาย เหลืองเจริญ
ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ
โทร.08-7817-8030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Download PDF

15.ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้ “ภูมิปัญญาสร้างจิตอาสาสู่ความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/tRRrp8D4aLE2

ม.3 บ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
อาจารย์ไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง โทร.08-1964-4026
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครูเกษร พลเรืองเดช ครูโรงเรียนบ้านจับไม้
โทร.08-2835-5277
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครูพิสมัย กองธรรม ครูโรงเรียนบ้านจับไม้
โทร.08-061-2662
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15  Download PDF

16.ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง 72 วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

google map https://goo.gl/maps/9TUCj8NJrrB2

บ้านอมลอง ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ (พระสรยุทธ ชยปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
โทร.08-9926-3877
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB : วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม Doi Pha Som

16  Download PDF

17.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อคำเดื่อง ภาษี “วิถีเกษตรกรรมธรรมชำติสู่ชีวิตพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/y2uSpfVMxXM2

40 ม.8 ต.หัวฝาย กิ่ง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150
พ่อคำเดื่อง ภาษี โทร.08-1876-5906

17  Download PDF

18.ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน"หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกินพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง"

google map https://goo.gl/maps/YcJ1wZAGk8F2

56 ม.11 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240
คุณเกษมชัย แสงสว่าง (ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์)
โทร.09-8256-9188

18  Download PDF

19.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน “แก้ปัญหอย่างสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข

google map https://goo.gl/maps/RnDmUocBQ4P2

178 ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
คุณสมชาย หลวงละ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ฯ
โทร.08-9508-5770, 08-5701-2805
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19  Download PDF

20.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา "ปัญญาที่มาจากความพอเพียง”

google map https://goo.gl/maps/A9bCWF4oC8U2

200 ม.1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
คุณฉัตรชัย ธนิกกุล นายก อบต.บ้านคา
โทร.0-3272-1008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20  Download PDF

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button