วินัย

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี (ด้านวินัย)

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 

ด้านพอเพียง   ด้านวินัย ด้านสุจริต  ด้านจิตอาสา 

 

องค์กรคุณธรรมด้านวินัย

1.ชุมชนบ้านดอนโพ บทเรียนชีวิต : การจัดการหนี้สินชุมชนบ้านดอนโพ

google map https://goo.gl/maps/8noHC2Ys6aU2

คุณพิมพ์วิมล บุญดีเพิ่มสุขเจริญ
เกษตรกรบ้านดอนโพ
65 ม.11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร.08-5425-7479

1  Download PDF

2.บุรีรัมย์ สังคมสันติสุข...ดอกผลจากธรรมนูญ 9 ดี

google map https://goo.gl/maps/sJkNHCPLGxj

ม.8 บ้านโคกเพชร ต.สามเหลี่ยม อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ 31140
กำนันพลกฤต เพ็งประโคน โทร.08-6250-0548

2  Download PDF

3.บ้านโนนศิลา จังหวัดบุรีรัมย์ “ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลาน”

google map https://goo.gl/maps/9CRK3Td21DE2

ม.8 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมย์ 31170
กำนันสมพงษ์ สืบบุญ โทร.08-1878-924

3  Download PDF

4.โรงพยาบาลบางแก้ว “คนบางแก้วสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย”

google map https://goo.gl/maps/LmhXoef74AL2

ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
คุณสุนทร อรุณโณ
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
โทร.08-1275-0940
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4  Download PDF

5.โรงเรียนกันตังพิทยากร คุณธรรมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

google map https://goo.gl/maps/FQBVxiY8VVz

282 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
อาจารย์ยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 08-6741-4241, 0-7525-1100

5  Download PDF

6.โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ครอบครัวกันตังรัษฎำศึกษา พัฒนาคุณธรรมบนฐานครอบครัวในโรงเรียน

google map https://goo.gl/maps/iUUNXngWpyS2

ม.9 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร.07-529-2058
อาจารย์โชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.09-5256-3995
อาจารย์สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว
โทร. 09-3139-2917

6  Download PDF

7.โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย

google map https://goo.gl/maps/tPyx7ayEYsH2

ม.7 ถ.ตรัง-น้ำผุด ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 0-7557-4406, 08-9042-4908
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7  Download PDF

8.โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มีวินัย ใฝ่อาสา เพาะต้นกล้าคุณธรรม

google map https://goo.gl/maps/jBqMmHUTiUr

107/6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 25 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.0-2411-1573 , 08-1348- 6911

8  Download PDF

9.โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา พัฒนาคุณธรรมความดี ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

google map https://goo.gl/maps/h7JUgp9qxon

ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
อาจารย์สมพร อาษา ผู้ำานวยการโรงเรียน
โทร. 08-9844-7209
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครูเอกชัย จันมนตรี โทร 08-1725-4048
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9  Download PDF

10.โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนากโมเดล : โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

google map https://goo.gl/maps/3JjDzquKt2n

75 ถ.ชูเชิดน่าน ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120
อาจารย์อภิชาฎ พงษ์ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.06-4352-6561

10  Download PDF

11.โรงเรียนบ้านตะโกล่าง คุณธรรม...จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

google map https://goo.gl/maps/QHLhV2yoZAz

ม.8 บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี 70180 โทร.0-3291-9552
อาจารย์เฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.08-9014-4342
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11  Download PDF

12.โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมสถานศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคม

google map https://goo.gl/maps/fWomFS5ERBF2

172 ม.2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
รอง ผอ.สุริเยนทร์ วงศ์ภาคำ โทร.08-1768-7531

12  Download PDF

13.โรงเรียนพิจิตรอินเตอรเก่งบวกดี สร้างพลังไทยพัฒนาชาติ"

google map https://goo.gl/maps/YmupwQLLXJw

4/324 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000
พญ.ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร. 08-1888-9030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13  Download PDF

14.โรงเรียนวัดธรรมาราม  “วินัยนำสู่วิถีคุณธรรม

google map https://goo.gl/maps/yfUbRbFDx442

96 ม.4 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
อาจาย์กฤช กาหยี ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 06-2619-2595
อาจารย์ประทีป ชัยเพชร โทร 08-6266-1164

14  Download PDF

15.โรงเรียนวัดสามหลัง ศูนย์เรียนรู้ยุวเกษตรและธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

google map https://goo.gl/maps/vwBxtD4xXin

ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5348-1017
อาจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามหลัง
201/22 หมู่บ้านเต็มสุข ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. 08-9954-0878
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์สุกัญญา เชื้อหมั้น
ครูโรงเรียนวัดสามหลัง โทร. 08-2889-3567

15  Download PDF

16.โรงเรียนวิเชียรมาตุ พัฒนาคุณธรรมความดี คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว”

google map https://goo.gl/maps/5YPBYyGersy

188 ม.12 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7550-0605
ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 08-9724-1216

16  Download PDF

17.สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก ฟื้นวิถีชุมชนลาวเวียงด้วยทุนความดี

google map https://goo.gl/maps/mKEYyiA6efG2

ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อาจารย์วิฑูรย์ ศรีเกษม
แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก
โทร. 09-2939-5404

17  Download PDF

18.องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ชะมวงน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย จากวินัยใกล้ตัว

google map https://goo.gl/maps/Fy2mpKbAwkR2

ม.1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7462-2457
คุณอธิวัฒน์ ขุนทอง นายก อบต.ชะมวง
โทร. 08-1959-3493

18  Download PDF

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button