แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
396
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สื่อเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ได้แก่

๑. ความเป็นมา

๒. เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๓. ความหมายของชุมชน

๔. ระดับของชุมชนคุณธรรม

๕. หลักการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๖. พฤติกรรมของคนในชุมชน

๗. กระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม

๘. คุณธรรมที่ส่งเสริมในชุมชนคุณธรรมที่เป็นจุดเน้นในปี 2560

๙. เกณฑ์การประเมิน “ชุมชนคุณธรรม”

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ