มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
442
ISBN:
non
ดีต่อองค์กร
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เมื่อปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ศูนย์คุณธรรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อมาได้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์คุณธรรมได้มีการขยายผลการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมไปในทุกภูมิภาค เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างโรงเรียนคุณธรรม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมให้ดี มีมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

          มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมเล่มนี้เรียบเรียงจากการสรุปผลดำเนินงานโครงการสังเคราะห์และถอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม โดยมีโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือรวมทั้งหมด ๙๐ โรงเรียน ร่วมกันรวบรวมกระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมกำหนดกรอบมาตรฐาน องค์ประกอบตัวชี้วัด และแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม การออกแบบกิจกรรม รวมทั้งรูปธรรมความสำเร็จของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อนำไปยกระดับการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

          ศูนย์คุณธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนายกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนานักเรียนอย่างมีทิศทาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมที่ดีงาม

 

Moral school standard

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ