หนังสือชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 55 องค์กร ความดีระเบิดจากข้างใน

หนังสือชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 55 องค์กร ความดีระเบิดจากข้างใน

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
414
ISBN:
non
ดีต่อองค์กร
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมในมิติเชิงพื้นที่ผ่าน “โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ มีการประกาศวาระคุณธรรมของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมได้เพิ่มขึ้น

 

     เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และชุมชน สามารถขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงได้คัดเลือกและถอดองค์ความรู้ 45 ชุมชน/องค์กร ส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นการใช้กระบวนการระเบิดจากข้างใน และนำคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม มาส่งเสริมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือองค์ความรู้ชุดประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม 45 องค์กร “ความดีระเบิดจากข้างใน” โดยนำเนื้อหามาจากการถอดบทเรียนแนวคิด กระบวนการ และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทำงานของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลในวงกว้างต่อไป

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ