องค์ความรู้ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

องค์ความรู้ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
412
ISBN:
non
ดีต่อครอบครัว
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

องค์ความรู้  สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

“สมดุลชีวิต ฉบับวัยแรงงาน” เป็นหนึ่งในชุดความรู้ที่เกิดจากการตั้งคำถามว่า “เราจะมีชีวิตครอบครัวที่สมดุลได้อย่างไร?” โดยได้รวบรวมประสบการณ์การดำเนินงานโครงการสมดุลชีวิต และเวทีถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 รุ่น พร้อมทั้งเทคนิค วิธีการ ผ่านประสบการณ์

ตรงของผู้นำครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้ครอบครัวต่อไป

หนังสือเล่มนี้ เป็นเสมือนเครื่องมือนำทางให้ผู้อ่าน ได้เรียนรู้และเข้าใจสมดุลชีวิตในมิติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เวลา รายได้ สุขภาวะ วัฒนธรรมครอบครัว และทำเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก พร้อมแนวทางการปฏิบัติ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยจุดประกายให้ผู้อ่าน

มองเห็นคุณค่าของตัวเอง และหันมาให้ความสำคัญต่อครอบครัว หน้าที่การงาน และหน้าที่ทางสังคม โดยใช้ความรักเป็นฐานราก หนุนนำให้ชีวิตตนเองและครอบครัวมุ่งไปสู่ความสุข ความสำเร็จ และความดีร่วมกัน

Balancing life with family

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ