องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี (ด้านจิตอาสา)

1.กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย “ร่วมพัฒนาบ้านเกิด…จิตอาสสเพื่อสังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
คุณจูน กังวานนวกุล ผู้จัดการฝ่ายซีเอสอาร์
โทร.08-1565-9292
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณกันยา เจียรวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
โทร.08-4555-4862
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวัชระ พันธิตพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองบริหาร
โทร. 08-4154-8959
บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนัยนา พจมานวิมล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร
โทร.08-1869-9318


 

2.กลุ่มประติมากรรมดินยิ้มบ้านป่าตาล หมู่บ้านดินยิ้ม...คุณธรรมจากก้อนดิน

ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจำตำบลสันผักหวาน
9/1 ม.4 บ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230

คุณธนพล สายธรรม โทร.08-2745-6164
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล
201/22 หมู่บ้านเต็มสุข ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. 08-9954-0878
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

3.กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง สุขทุกข์เราไม่ทิ้งกัน

บ้านทุ่งโม่ง ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน
จ.พิจิตร 66180
คุณวิชิต สำแดงเดช โทร.08-9906-4036
คุณวิราวรรณ ยกแก้ว โทร.09-8829-8947
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

4.กองทุนเวลาเพื่อสังคม(Time Bank Society) สะสมเวลาแห่งความดี ด้วยจิตอาสา

87/110 อาคารโมเดร์นทาวน์ ชั้น 14
ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
คุณจารุวรรณ ชาญเดช
ประธานฝ่ายกิจกรรม กลุ่มจิตอาสาเพื่อเด็กและ
เยาวชน โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม
โทร.06-4050-8674
คุณบุญญาพร ไชยเดช ผู้ประสานงาน
โทร.08-6004-5542 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

5.ชุมชนขยะหนองแขม ปลูกจิตอาสาจากการแก้ปัญหาร่วมกัน

ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 5
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
คุณบรรจง แซ่อึ้ง โทร.08-1440-2088


 

6.ชุมชนบางบัว ซื่อตรง จิตอาสา เพื่อชุมชนมั่นคง

ม.6 ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 49/2
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
รอ.ประภาส แสงประดับ
ประธานสหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยคลองบางบัว
โทร.08-7503-4658


 

7.ชุมชนราชทรัพยต้นแบบชุมชนเมืองสานสามัคคี”

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
คุณรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์
ประธานชุมชนราชทรัพย์ โทร.09-0962-9654

 


 

8.ธนาคารความดีตำบลหัวง้มธนาคารสะสมทุนความดีของชุมชน

คุณพันธุ์ดี พรหมเทศ รองนายก อบต.หัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
345 ม.13 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5363-5224-5, 09-3259-8733
คุณจิตติกาญจน์ เครื่องไชย
เจ้าหน้าที่ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม
โทร. 08-7542-1262
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

9.บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัดบริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน

155/30 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน
อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
คุณจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร
โทร.08-1944-9303
คุณสุภาพร แดงสา Safety Offcer
ทีมสร้างสุข ฝ่ายติดตาม ประมวล และเก็บข้อมูล
โทร.08-1342-4468


 

10.บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดอานุภาพแห่งความดีสร้างสังคมเป็นสุข

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
คุณวรรณา ธรรมร่มดี
ผู้จัดการบริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ
โทร.08-1918-3230 ,09-0880-7961
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

11.บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)จิตอาสา...เชื่อมใจสู่ชุมชน

สำนักงานใหญ่ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ถนน
สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงงาน : 9 ม.7 ถ.กลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
คุณศศิธร พิริยกิจ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน)
โทร.0-2238-3063 ต่อ 1209, 08-1565-9784


 

12.บ้านนาท่อม “ปั่นจักรยานฝึกจิตอาสา

ม.8 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
คุณถาวร คงศรี โทร.09-8017-8131
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

13.มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย “มูลนิธิพุทธฉือจี้” องค์กรจิตอาสาต้นแบบ"

316 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
คุณสุชน แซ่งเฮง กรรมการมูลนิธิฯ
โทร. 0-2328-1161, 08-1439-6018


 

14.มูลนิธิหัวใจอาสา “หนุนสรางการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม

2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2318-3959
คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ


 

15.โรงพยาบาลบางมูลนากโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยสบาลคุณธรรม

2 ม. 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทร.0-5663-1131-2โทรสาร.0-5663-1131ต่อ103

นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โทร.08-6445-6330
คุณปานทิพย์ บุญประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โทร.08-2774-1228


 

16.โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง ต้นแบบกำรพัฒนา “จิตอาสาเพื่อสังคม”

ม.4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
อาจารย์วิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.08-9916-2859
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

17.โรงเรียนศรีสังวาลย์ เด็กดีมีจริยธรรม โรงเรียนสร้างได้

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.0-2583- 8434
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

18.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สร้างสรรค์สังคมจิตอาสา “หนองแวง LOVE MODEL”

ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
อาจารย์ธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 09-3519-9365
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ปุณยาพร ผิวขำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร.08-1060-3546
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

19.วัดลานแซะ จิตอาสาจากสายใยศรัทธา

3 ม.1 ถ.ใสยวญ-โรงรม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110
พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล)
โทร.08-1958-9690 โทรสาร 0-3463-1231


 

20.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต้นแบบอาชีวะเพื่อสังคม

53 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
อาจารย์ชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล ผู้อำนวยการ
โทร.0-3223-1013
อาจารย์สามารถ ค้วนเครือ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานปกครอง
โทร.08-9743-6622
 


 

21.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ต้นแบบสุภาพชนคนอาชีวะ

46 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 9 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
โทร.0-2878-5000, 0-2864-0358


 

22.ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม จิตอาสานอกรั้วโรงพยาบาล

(หน้าวัดพระศรีอารย์) ม. 9 ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
คุณภาณุ นาคงาม พยาบาลวิชาชีพ
โทร.08-1019-2996


 

23.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน...สร้างความสุขให้ชุมชน

59 หมู่ 5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
คุณเตือนใจ ชูอักษร โทร. 08-9658-1505
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB : Tuenjai Chooakson


 

24.ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนใต้ต้นไทร (โรงเรียนร่มเงาบุญ) เสียสละ พอเพียง นำสุขสู่ชุมชน

บ้านดอนนูด ม.2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110
คุณถาวร คงศรี โทร.09-8017-8131


 

25.องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา จำกตำบลบริหารจัดกำรตนเอง สู่ตำบลคุณธรรม

ม.1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
คุณสมบัติ ประโยชน์ดี นายก อบต.ลำประดา
โทร.08-1888-4506


 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ