องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี (ด้านวินัย)

1. ชุมชนบ้านดอนโพ บทเรียนชีวิต : การจัดการหนี้สินชุมชนบ้านดอนโพ

คุณพิมพ์วิมล บุญดีเพิ่มสุขเจริญ
เกษตรกรบ้านดอนโพ
65 ม.11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร.08-5425-7479

 


 

2. บุรีรัมย์ สังคมสันติสุข...ดอกผลจากธรรมนูญ 9 ดี

ม.8 บ้านโคกเพชร ต.สามเหลี่ยม อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ 31140
กำนันพลกฤต เพ็งประโคน โทร.08-6250-0548


 

3. บ้านโนนศิลา จังหวัดบุรีรัมย์ “ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลาน”

ม.8 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมย์ 31170
กำนันสมพงษ์ สืบบุญ โทร.08-1878-924


 

4. โรงพยาบาลบางแก้ว “คนบางแก้วสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย”

ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
คุณสุนทร อรุณโณ
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
โทร.08-1275-0940
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

5. โรงเรียนกันตังพิทยากร คุณธรรมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

282 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
อาจารย์ยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 08-6741-4241, 0-7525-1100


 

6. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ครอบครัวกันตังรัษฎำศึกษา พัฒนาคุณธรรมบนฐานครอบครัวในโรงเรียน

ม.9 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร.07-529-2058
อาจารย์โชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.09-5256-3995
อาจารย์สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว
โทร. 09-3139-2917


 

7. โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุงโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย

ม.7 ถ.ตรัง-น้ำผุด ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 0-7557-4406, 08-9042-4908
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

8. โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรีมีวินัย ใฝ่อาสา เพาะต้นกล้าคุณธรรม

107/6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 25 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.0-2411-1573 , 08-1348- 6911


 

9. โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาพัฒนาคุณธรรมความดี ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
อาจารย์สมพร อาษา ผู้ำานวยการโรงเรียน
โทร. 08-9844-7209
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครูเอกชัย จันมนตรี โทร 08-1725-4048
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

10. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมบางมูลนากโมเดล : โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

75 ถ.ชูเชิดน่าน ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120
อาจารย์อภิชาฎ พงษ์ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.06-4352-6561


 

11. โรงเรียนบ้านตะโกล่างคุณธรรม...จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

ม.8 บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี 70180 โทร.0-3291-9552
อาจารย์เฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.08-9014-4342
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

12. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม “สถานศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคม

172 ม.2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
รอง ผอ.สุริเยนทร์ วงศ์ภาคำ โทร.08-1768-7531


 

13. โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ เก่งบวกดี สร้างพลังไทยพัฒนาชาติ"

4/324 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000
พญ.ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร. 08-1888-9030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

14. โรงเรียนวัดธรรมาราม  “วินัยนำสู่วิถีคุณธรรม

96 ม.4 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
อาจาย์กฤช กาหยี ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 06-2619-2595
อาจารย์ประทีป ชัยเพชร โทร 08-6266-1164


 

15. โรงเรียนวัดสามหลังศูนย์เรียนรู้ยุวเกษตรและธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5348-1017
อาจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามหลัง
201/22 หมู่บ้านเต็มสุข ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. 08-9954-0878
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์สุกัญญา เชื้อหมั้น
ครูโรงเรียนวัดสามหลัง โทร. 08-2889-3567


 

16. โรงเรียนวิเชียรมาตุ พัฒนาคุณธรรมความดี คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว”

188 ม.12 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7550-0605
ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 08-9724-1216


 

17. สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก ฟื้นวิถีชุมชนลาวเวียงด้วยทุนความดี

ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อาจารย์วิฑูรย์ ศรีเกษม
แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก
โทร. 09-2939-5404


 

18. องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงชะมวงน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย จากวินัยใกล้ตัว

ม.1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7462-2457
คุณอธิวัฒน์ ขุนทอง นายก อบต.ชะมวง
โทร. 08-1959-3493


 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ