องค์กรคุณธรรมด้านความพอเพียง

1. กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลคลองตัน “เรียนรู้ตลอดชีวิต พึ่งตนเอง เพื่อชุมชนเป็นสุข”

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
คุณสุรนุช บุญจันทร์ รองนายก อบต.คลองตัน
โทร.09-2886-3693
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

2. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน ปรุงความสุข ด้วยพอเพียงและจิตอาสา

251 หมู่บ้านเขาแดง ม.5 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
คุณถนอม จันทร์ผลึก
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
โทร.08-6287-3698
คุณพรรณี สงแสง เลขานุการกองทุน
โทร.08-929-34129
คุณถาวร คงศรี
หัวหน้าศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาท่อม
โทร.09-8017-8131
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


 

3. เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม “ปลูกข้าวบนแผ่นดิน ปลูกคุณธรรมในใจคน”

20 ม.2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
พ่อวิจิตร บุญสูง โทร.08-7872-1672


 

4. ชุมชนคลองลัดมะยม “ฟื้นวิถีชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

30 ม.15 ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10700
ลุงชวน ชูจันทร์
ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองลัดมะยม
โทร.08-9215-2659
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

5. ชุมชนหัวนา “สังคมในอุดมคติที่มีอยู่จริง”

วัดจำปา บ้านหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33310
พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินฺโท
วัดจำปา โทร.08-7986-5990
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB : วัดจำปา บ้านหัวนา
 


 

6. ตำบลแสงภา “ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม”

กำนันสมบัติ ชิดทิด
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาแห้ว
65 ม.1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โทร.08-4789-3162, 04-207-9414
 


 

7. ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย“ชุมชนแห่งความดีและความสุข”

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
คุณศิวโรฒ จิตนิยม
ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย
โทร.08-1763-7341
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

8. บ้านควนกุฎ“ความสุขที่ร่วมกันออกแบบ”

ม.15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ทองใส โทร.08-1608-9416


 

9. บ้านนาอีสาน“หัวใจรักษ์ธรรมชาติ นำสู่ความพอเพียง”

สวนออนซอน
411 บ้านนาอีสาน ม.16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160
พ่อเลี่ยม บุตรจันทา โทร.08-4711-6099


 

10. บ้านบุ่งเข้“ต้นแบบความสุขบนความพอเพียง”

120 ม.8 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ผู้ใหญ่วิชาญ วัฒนวิเชียร โทร.08-0792-1122


 

11. บ้านหนองกลางดง“ชุมชนพึ่งตนเองและการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก”

คุณโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.7
100 ม.7 บ้านหนองกลางดง
ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร.08-1763-850


 

12. โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง (ศูนย์การเรียนกสิกรรม-ธรรมชาติมาบเอื้อง) “โรงเรียนวิถีพุทธภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท”

(ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)
114/1 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
FB : โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัยมาบเอื้อง
พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ (ขุนศิริ)
ผู้ร่วมก่อตั้ง/ประธานฝ่ายสงฆ์ (บวร.มาบเอื้อง)
โทร.08-9574-2528
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์)
ผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียน โทร.08-1735-1430


 

13. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย “งดงามด้วยปัญญาบนฐานคิดของชุมชน"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย โทร.08-1170-2063


 

14. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ “ยั่งยืนบนความพอเพียง”

สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ
70 ม.7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
คุณชาติชาย เหลืองเจริญ
ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ
โทร.08-7817-8030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


15. ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้“ภูมิปัญญาสร้างจิตอาสาสู่ความพอเพียง”

ม.3 บ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
อาจารย์ไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง โทร.08-1964-4026
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครูเกษร พลเรืองเดช ครูโรงเรียนบ้านจับไม้
โทร.08-2835-5277
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครูพิสมัย กองธรรม ครูโรงเรียนบ้านจับไม้
โทร.08-061-2662
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

16. ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง 72 วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

บ้านอมลอง ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ (พระสรยุทธ ชยปัญโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
โทร.08-9926-3877
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB : วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม Doi Pha Som


 

17. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพ่อคำเดื่อง ภาษี “วิถีเกษตรกรรมธรรมชำติสู่ชีวิตพอเพียง”

40 ม.8 ต.หัวฝาย กิ่ง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150
พ่อคำเดื่อง ภาษี โทร.08-1876-5906


 

18. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน"หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกินพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง"

56 ม.11 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240
คุณเกษมชัย แสงสว่าง (ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์)
โทร.09-8256-9188


 

19. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน “แก้ปัญหอย่างสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข

178 ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
คุณสมชาย หลวงละ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ฯ
โทร.08-9508-5770, 08-5701-2805
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

20. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา "ปัญญาที่มาจากความพอเพียง”

200 ม.1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
คุณฉัตรชัย ธนิกกุล นายก อบต.บ้านคา
โทร.0-3272-1008
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี (ด้านวินัย)

1. ชุมชนบ้านดอนโพ บทเรียนชีวิต : การจัดการหนี้สินชุมชนบ้านดอนโพ

คุณพิมพ์วิมล บุญดีเพิ่มสุขเจริญ
เกษตรกรบ้านดอนโพ
65 ม.11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร.08-5425-7479

 


 

2. บุรีรัมย์ สังคมสันติสุข...ดอกผลจากธรรมนูญ 9 ดี

ม.8 บ้านโคกเพชร ต.สามเหลี่ยม อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ 31140
กำนันพลกฤต เพ็งประโคน โทร.08-6250-0548


 

3. บ้านโนนศิลา จังหวัดบุรีรัมย์ “ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลาน”

ม.8 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมย์ 31170
กำนันสมพงษ์ สืบบุญ โทร.08-1878-924


 

4. โรงพยาบาลบางแก้ว “คนบางแก้วสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย”

ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
คุณสุนทร อรุณโณ
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
โทร.08-1275-0940
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

5. โรงเรียนกันตังพิทยากร คุณธรรมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

282 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
อาจารย์ยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 08-6741-4241, 0-7525-1100


 

6. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ครอบครัวกันตังรัษฎำศึกษา พัฒนาคุณธรรมบนฐานครอบครัวในโรงเรียน

ม.9 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร.07-529-2058
อาจารย์โชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.09-5256-3995
อาจารย์สุพจน์ตรศักดิ์ หนูขาว
โทร. 09-3139-2917


 

7. โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุงโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย

ม.7 ถ.ตรัง-น้ำผุด ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 0-7557-4406, 08-9042-4908
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

8. โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรีมีวินัย ใฝ่อาสา เพาะต้นกล้าคุณธรรม

107/6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 25 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.0-2411-1573 , 08-1348- 6911


 

9. โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาพัฒนาคุณธรรมความดี ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130
อาจารย์สมพร อาษา ผู้ำานวยการโรงเรียน
โทร. 08-9844-7209
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครูเอกชัย จันมนตรี โทร 08-1725-4048
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

10. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมบางมูลนากโมเดล : โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

75 ถ.ชูเชิดน่าน ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120
อาจารย์อภิชาฎ พงษ์ภู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.06-4352-6561


 

11. โรงเรียนบ้านตะโกล่างคุณธรรม...จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

ม.8 บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี 70180 โทร.0-3291-9552
อาจารย์เฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.08-9014-4342
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

12. โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม “สถานศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคม

172 ม.2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
รอง ผอ.สุริเยนทร์ วงศ์ภาคำ โทร.08-1768-7531


 

13. โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ เก่งบวกดี สร้างพลังไทยพัฒนาชาติ"

4/324 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000
พญ.ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร. 08-1888-9030
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

14. โรงเรียนวัดธรรมาราม  “วินัยนำสู่วิถีคุณธรรม

96 ม.4 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
อาจาย์กฤช กาหยี ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 06-2619-2595
อาจารย์ประทีป ชัยเพชร โทร 08-6266-1164


 

15. โรงเรียนวัดสามหลังศูนย์เรียนรู้ยุวเกษตรและธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5348-1017
อาจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามหลัง
201/22 หมู่บ้านเต็มสุข ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. 08-9954-0878
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์สุกัญญา เชื้อหมั้น
ครูโรงเรียนวัดสามหลัง โทร. 08-2889-3567


 

16. โรงเรียนวิเชียรมาตุ พัฒนาคุณธรรมความดี คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว”

188 ม.12 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7550-0605
ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 08-9724-1216


 

17. สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก ฟื้นวิถีชุมชนลาวเวียงด้วยทุนความดี

ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อาจารย์วิฑูรย์ ศรีเกษม
แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก
โทร. 09-2939-5404


 

18. องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงชะมวงน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย จากวินัยใกล้ตัว

ม.1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7462-2457
คุณอธิวัฒน์ ขุนทอง นายก อบต.ชะมวง
โทร. 08-1959-3493


 

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี (ด้านจิตอาสา)

1.กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย “ร่วมพัฒนาบ้านเกิด…จิตอาสสเพื่อสังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
คุณจูน กังวานนวกุล ผู้จัดการฝ่ายซีเอสอาร์
โทร.08-1565-9292
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
คุณกันยา เจียรวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
โทร.08-4555-4862
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวัชระ พันธิตพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองบริหาร
โทร. 08-4154-8959
บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนัยนา พจมานวิมล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร
โทร.08-1869-9318


 

2.กลุ่มประติมากรรมดินยิ้มบ้านป่าตาล หมู่บ้านดินยิ้ม...คุณธรรมจากก้อนดิน

ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมประจำตำบลสันผักหวาน
9/1 ม.4 บ้านป่าตาล ต.สันผักหวาน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230

คุณธนพล สายธรรม โทร.08-2745-6164
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ศฤงคาร แป้นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล
201/22 หมู่บ้านเต็มสุข ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230 โทร. 08-9954-0878
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

3.กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง สุขทุกข์เราไม่ทิ้งกัน

บ้านทุ่งโม่ง ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน
จ.พิจิตร 66180
คุณวิชิต สำแดงเดช โทร.08-9906-4036
คุณวิราวรรณ ยกแก้ว โทร.09-8829-8947
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

4.กองทุนเวลาเพื่อสังคม(Time Bank Society) สะสมเวลาแห่งความดี ด้วยจิตอาสา

87/110 อาคารโมเดร์นทาวน์ ชั้น 14
ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
คุณจารุวรรณ ชาญเดช
ประธานฝ่ายกิจกรรม กลุ่มจิตอาสาเพื่อเด็กและ
เยาวชน โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม
โทร.06-4050-8674
คุณบุญญาพร ไชยเดช ผู้ประสานงาน
โทร.08-6004-5542 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

5.ชุมชนขยะหนองแขม ปลูกจิตอาสาจากการแก้ปัญหาร่วมกัน

ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 5
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
คุณบรรจง แซ่อึ้ง โทร.08-1440-2088


 

6.ชุมชนบางบัว ซื่อตรง จิตอาสา เพื่อชุมชนมั่นคง

ม.6 ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 49/2
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
รอ.ประภาส แสงประดับ
ประธานสหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยคลองบางบัว
โทร.08-7503-4658


 

7.ชุมชนราชทรัพยต้นแบบชุมชนเมืองสานสามัคคี”

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
คุณรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์
ประธานชุมชนราชทรัพย์ โทร.09-0962-9654

 


 

8.ธนาคารความดีตำบลหัวง้มธนาคารสะสมทุนความดีของชุมชน

คุณพันธุ์ดี พรหมเทศ รองนายก อบต.หัวง้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม
345 ม.13 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5363-5224-5, 09-3259-8733
คุณจิตติกาญจน์ เครื่องไชย
เจ้าหน้าที่ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม
โทร. 08-7542-1262
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

9.บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัดบริษัทที่ใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน

155/30 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน
อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
คุณจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร
โทร.08-1944-9303
คุณสุภาพร แดงสา Safety Offcer
ทีมสร้างสุข ฝ่ายติดตาม ประมวล และเก็บข้อมูล
โทร.08-1342-4468


 

10.บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดอานุภาพแห่งความดีสร้างสังคมเป็นสุข

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
คุณวรรณา ธรรมร่มดี
ผู้จัดการบริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ
โทร.08-1918-3230 ,09-0880-7961
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

11.บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)จิตอาสา...เชื่อมใจสู่ชุมชน

สำนักงานใหญ่ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ถนน
สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โรงงาน : 9 ม.7 ถ.กลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
คุณศศิธร พิริยกิจ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด (มหาชน)
โทร.0-2238-3063 ต่อ 1209, 08-1565-9784


 

12.บ้านนาท่อม “ปั่นจักรยานฝึกจิตอาสา

ม.8 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
คุณถาวร คงศรี โทร.09-8017-8131
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

13.มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย “มูลนิธิพุทธฉือจี้” องค์กรจิตอาสาต้นแบบ"

316 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
คุณสุชน แซ่งเฮง กรรมการมูลนิธิฯ
โทร. 0-2328-1161, 08-1439-6018


 

14.มูลนิธิหัวใจอาสา “หนุนสรางการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม

2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2318-3959
คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ


 

15.โรงพยาบาลบางมูลนากโรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยสบาลคุณธรรม

2 ม. 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทร.0-5663-1131-2โทรสาร.0-5663-1131ต่อ103

นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โทร.08-6445-6330
คุณปานทิพย์ บุญประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โทร.08-2774-1228


 

16.โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง ต้นแบบกำรพัฒนา “จิตอาสาเพื่อสังคม”

ม.4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
อาจารย์วิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.08-9916-2859
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

17.โรงเรียนศรีสังวาลย์ เด็กดีมีจริยธรรม โรงเรียนสร้างได้

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.0-2583- 8434
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

18.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สร้างสรรค์สังคมจิตอาสา “หนองแวง LOVE MODEL”

ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
อาจารย์ธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 09-3519-9365
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อาจารย์ปุณยาพร ผิวขำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร.08-1060-3546
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

19.วัดลานแซะ จิตอาสาจากสายใยศรัทธา

3 ม.1 ถ.ใสยวญ-โรงรม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110
พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล)
โทร.08-1958-9690 โทรสาร 0-3463-1231


 

20.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต้นแบบอาชีวะเพื่อสังคม

53 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
อาจารย์ชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล ผู้อำนวยการ
โทร.0-3223-1013
อาจารย์สามารถ ค้วนเครือ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หัวหน้างานปกครอง
โทร.08-9743-6622
 


 

21.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ต้นแบบสุภาพชนคนอาชีวะ

46 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 9 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
โทร.0-2878-5000, 0-2864-0358


 

22.ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม จิตอาสานอกรั้วโรงพยาบาล

(หน้าวัดพระศรีอารย์) ม. 9 ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
คุณภาณุ นาคงาม พยาบาลวิชาชีพ
โทร.08-1019-2996


 

23.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชน...สร้างความสุขให้ชุมชน

59 หมู่ 5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
คุณเตือนใจ ชูอักษร โทร. 08-9658-1505
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FB : Tuenjai Chooakson


 

24.ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนใต้ต้นไทร (โรงเรียนร่มเงาบุญ) เสียสละ พอเพียง นำสุขสู่ชุมชน

บ้านดอนนูด ม.2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110
คุณถาวร คงศรี โทร.09-8017-8131


 

25.องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา จำกตำบลบริหารจัดกำรตนเอง สู่ตำบลคุณธรรม

ม.1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
คุณสมบัติ ประโยชน์ดี นายก อบต.ลำประดา
โทร.08-1888-4506


 

องค์กรคุณธรรมด้านสุจริต

1.ชุมชนบ้านแม่กำปอง บนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

78/1 ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์
โทร. 08-5675-4598, 06-2192-9656
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


 

2.เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลธรรมาภิบาล ซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้

201 ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
โทร. 0-5309-0711


 

3.เทศบาลตำบลหนองบัว มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม

ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
โทร.08-1300-0890


 

4.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว “ดอนแก้ว” ตำบลแห่งความซื่อตรง โปร่งใส และมีสุขภาวะดี

200 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว
โทร.0-5312-1585, 0-5312-1574
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

5.องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง เมื่อสุจริตนำ ชุมชนก็เป็นสุข

9 ม.2 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
คุณยุทธภูมิ วงษ์สำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วัดขวาง
โทร.08-4753-2425


 

6.องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต

476 ม.3 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5598-7100-1
คุณทองม้วน พันธุรี นายก อบต.สมอแข
โทร.06-1629-9938
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

7.องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ต้นแบบ อบต.สุจริต โปร่งใส

111 ม.4 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา24110
คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง นายก อบต.เสม็ดใต้
โทร. 09-8552-5555, 0-3858-4130


 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ