เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2

เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2

ผู้เขียนหนังสือ:
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
รหัสหนังสือ:
142
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: กรกฏาคม 2554

 

หนังสือรวมบทคัดย่อของรายงานการวิจัยเล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในโครงการเสริมหนุนการสร้างต้นแบบการเรียนรู้คุณธรรมความดี (โครงการเปิดขอบฟ้าคุณธรรมปี 2) งบประมาณปี 2554 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) การรวมบทคัดย่อของงานวิจัยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอผลการคัดเลือกงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และพอเพียง โดยทำการสืบค้นงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2553 จากผลงานวิจัยระดับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ที่อยู่ในฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูล Thailis ฐานของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ...

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ