แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม

แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
97
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

“คําว่า คุณธรรม วันนี้ได้รับการยอมรับจากสังคม ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะสังคม ขาดคุณธรรม และมีการเรียกร้องให้มีการพัฒนาคุณธรรมในทุกระดับ ทุกระบบ ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและลงลึกในพื้นที่ชุมชน แต่การพัฒนาคุณธรรม น้อยคนที่จะเข้าใจและนําสู่ การปฏิบัติได้ เพราะการพัฒนาคุณธรรมเป็นกระบวนการ มีการพัฒนายกระดับจิตใจควบคู่กับ การปฏิบัติจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างมั่นคง

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ