จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต : เจาะลึกศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ

จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต : เจาะลึกศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
121
ISBN:
978-974-8134-62-8
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: กรกฎาคม 2550

 

ในสภาวะที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤต ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม จึงจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะอำนวยให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ยังจะช่วยขจัด บรรเทาปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติกับทิ้งจะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติ คือ "ความรู้ รัก สามัคคี" ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองและส่วนรวม อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญยิ่ง

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ