ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม

ผู้เขียนหนังสือ:
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
รหัสหนังสือ:
114
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: มิถุนายน 2551

 

ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตภายในผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่มีรูปแบบ และปราศจากโครงสร้าง แต่ส่งเสริมการเรียนรู้

 

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ