นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม

นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา : พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม

ผู้เขียนหนังสือ:
ดร.สุวิดา แสงสีหนาท
รหัสหนังสือ:
126
ISBN:
978-411-7197-09-3
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: มิถุนายน 2552

 

โครงการแผนที่ความดี : นักบวชสตรีไทยในพุทธศาสนาพลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นความดีจากคณะนักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนาที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ ที่มีหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วไป โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักคิด กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม และผลที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับ ตลอดจนแนวทางอันจะนำไปสู่การเคลื่อนขบวนการเสริมสร้างคุณธรรมสู่สังคมไทย

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ