"ศาสตร์แห่งพระราชา" แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้คนเป็นฅน

"ศาสตร์แห่งพระราชา" แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิบัติเพื่อทำให้คนเป็นฅน

ผู้เขียนหนังสือ:
วิระยุทธ์ สุวรรณทิพย์
รหัสหนังสือ:
84
ISBN:
978-676-7198-93-7
ศาสตร์แห่งพระราชา
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
วันที่ตีพิมพ์: 8/2553

 

"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ 

กว้างขว้างทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี บริหารประเทศให้เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี"

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ