การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย

ผู้เขียนหนังสือ:
ถวิลวดี บุรีกุล
รหัสหนังสือ:
234
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพร่องของความซื่อตรง ในสังคมไทย 
2) เพื่อศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และ 
3) เพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้าง ความซื่อตรงในสังคมไทย

 

โดยการวิจัยเอกสารร่วมกับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายหลัก ของการวิจัย มี 3 กลุ่ม คัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย 
1) ข้าราชการ 
2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง และ 
3) สื่อมวลชน

 

ผลการศึกษา พบว่า ความซื่อตรง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ความซื่อตรงต่อตนเอง 
2) ความซื่อตรงต่อผู้อื่น 
3) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ และ 
4) ความซื่อตรงต่อวิชาชีพ

 

ตัวชี้วัดความซื่อตรงมี 3 มิติ คือ

1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน
2 หน่วยงานต่างๆ/ตัวชี้วัดสำหรับผู้เป็นสมาชิกขององค์กร

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ