แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการบริการวิชาการแก่สังคม

แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้เขียนหนังสือ:
สุรางคนา ณ นคร
รหัสหนังสือ:
241
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโครงการ “MC WE SHARE 1.0: การสร้างแบรนด์ผักปลอดภัยจากสารพิษซำสูง” การนำเสนอในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ต้องการ นำเสนอแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้วิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายน้ำ ด้วยการตรวจสอบผลการ ดำเนินงานในสภาพจริงทุกขั้นตอนของการทำโครงการ และสกัดความรู้ ประสบการณ์ที่ฝังลึก จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมโครงการด้วยกันมา ใช้ทั้งการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ์ แบไม่เป็นทางการ แบบประเมินผลและคู่มือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนำผลที่ได้มาตีความ

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ