แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ผู้เขียนหนังสือ:
วิชุดา กิจธรรม
รหัสหนังสือ:
232
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในการทำงานและ พฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมในครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่คัดเลือกด้วยการสุ่มอย่างง่าย มีจำนวน 140 คน แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัยเป็นมาตรวัดแบบลิเกิร์ท 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอนประกอบด้วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ การรับรู้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม การถ่ายทอดทางสังคมในการทำงาน และความสมดุลระหว่าง ชีวิตและการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัย พบว่า แบบแผนความสัมพันธ์ ระหว่างชุดตัวแปรบรรยากาศในการทำงานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครูมีแบบแผน

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ