Superman มนุษย์ในอุดมคติของสังคม

Superman มนุษย์ในอุดมคติของสังคม

ผู้เขียนหนังสือ:
มติ ทาเจริญศักดิ์
รหัสหนังสือ:
240
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา บุรุษในอุดมคติของสังคม ที่ประกอบด้วยศีลธรรมและจริยธรรม ว่าควรจะเป็น อย่างไร ผ่านตัวการ์ตูนที่มีนามว่า Superman เขาเป็นที่สุดของ Superhero ทั้งหมดในด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีคุณลักษณะของผู้ที่มีจริยธรรม อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนอดกลั้น การสำนึกผิดในการกระทำของตนเอง การเห็นแก่ส่วนรวม เหตุผลในการตัดสินทางจริยธรรม และฐานคติ ในจริยธรรม และสุดท้ายนี้เรายังเห็น การเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของ Superman ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของจริยธรรม ผ่านการกระทำของ Superman อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ Superman จะมีเนื้อหาสาระแฝงอยู่ไว้มากมาย แต่เด็กและเยาวชนที่ดูอยู่นั้น ไม่สามารถที่จะทำความ เข้าใจ

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ