การพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์: การปรับข้ามวัฒนธรรม

การพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์: การปรับข้ามวัฒนธรรม

ผู้เขียนหนังสือ:
ชาญชัย โห้สงวน
รหัสหนังสือ:
237
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย ด้วยกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมและประเมินคุณสมบัติการวัดผลในด้านความเที่ยงและความตรงของ แบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ฉบับภาษาไทย โดยนำแบบประเมินคุณธรรมเชิงวิชาชีพฉบับย่อ ต้นฉบับ มาแปลเป็นภาษาไทยผ่านกระบวนการปรับข้ามวัฒนธรรมอันประกอบด้วยการแปลย้อนกลับและการ เปรียบเทียบความทัดเทียมกันระหว่างฉบับแปลและต้นฉบับ หลังจากทดสอบดัชนีภาษาไทยในนิสิต ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 คน แล้วดำเนินการเก็บข้อมูลในนิสิตชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 385 คน เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความเที่ยงและความตรงของดัชนีด้วยค่าสถิติครอนห์บาคอัลฟา และการวิเคราะห์ปัจจัย

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ