จริยธรรมของนักการเมือง

จริยธรรมของนักการเมือง

ผู้เขียนหนังสือ:
อุไรวรรณ ธนสถิตย์
รหัสหนังสือ:
238
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     เมื่อพูดถึงจริยธรรมสังคมจะนึกไปถึงนักการเมืองก่อนเป็นลำดับแรก เพราะนักการเมืองเป็นผู้มีอำนาจ ทั้งอำนาจเงิน อำนาจรัฐ และอิทธิพล เมื่อนักการเมืองมีจริยธรรมก็จะเป็นฐานการพัฒนาการเมืองได้เป็นอย่างดี หน่วยงานต่าง ๆ ก็กำลังเร่งจัดทำประมวลจริยธรรมของตนอยู่ การแก้ปัญหาเรื่องจริยธรรมที่ดีที่สุด คือ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน การวางกฎเกณฑ์มาตรฐานทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมือง รวมทั้งการเริ่มลง มือปฏิบัติทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน และเมื่อประพฤติปฏิบัติกันโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีระเบียบ การเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของผู้นำทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญ มากต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยก็จะมีความสงบสุข

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ