ปริทัศน์บทความ เรื่อง การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย

ปริทัศน์บทความ เรื่อง การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย

ผู้เขียนหนังสือ:
บุญรัตน์ แผลงศร
รหัสหนังสือ:
235
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ได้นำเสนอสภาพทั่วไปและความบกพร่องของ ความซื่อตรงในสังคมไทย การจัดทำตัวชี้วัดความซื่อตรงในสังคมไทย และแนวทางเสริมสร้างความซื่อตรง ในสังคมไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษามีประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก มิติความรู้ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ เกี่ยวกับความซื่อตรงของสังคมไทย และประเด็น ที่สอง มิติของการวิจัยในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีการระดมความ คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และสื่อมวลชน

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ