อภิธานศัพท์แผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐาน

อภิธานศัพท์แผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ผู้เขียนหนังสือ:
ฐาปนา บุญหล้า
รหัสหนังสือ:
239
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     การนำเสนออภิธานศัพท์แผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมิติ คำศัพท์จากแผนภูมิวิปัสสนากัมมัฏฐานที่บูรณาการองค์รวม พระไตรปิฏก โดยเฉพาะหมวดวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและเพื่อให้สะดวกในการเข้าใจเข้าถึง และนำไปพัฒนาตนเองตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของพุทธศาสนาหลังจากที่ประพฤติปฏิบัติทาน ศีล สมาธิ ให้ถึงพร้อมแล้ว จึงถึงขั้นเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มุ่งปฏิบัติเจริญสติดับกิเลส (โลภ โกรธ หลง) ด้วยจิตที่คิดและใคร่ครวญหาเหตุผลในสภาวธรรมทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นอารมณ์วิปัสสนาคือ ขันธ์ 5 ได้แก่ รูป-นาม โดยมีรูป 1 ส่วนมีนาม 4 ส่วน (เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ) ขันธ์ 5 นี้

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ