แนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย

แนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย

ผู้เขียนหนังสือ:
วิชุดา กิจธรรม
รหัสหนังสือ:
236
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครูไทย โดยใช้ระเบียบ วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลติครู รวมจำนวน 131 คน จากสถาบันการผลิตครูใน 5 ภูมิภาค 14 สถาบัน 17 สาขาวิชา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการผลิตครู ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์สถาบันการผลิตครู ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ใช้ ครูใหม่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และครูใหม่ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ชุด และแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการถ่ายทอดคุณธรรมของครู ไทย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การถ่ายทอดคุณธรรมผ่านปัจจัยป้อน

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ