ตอนที่ ๒๓๓ “ความสุขชุมชน บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก”

ตอนที่ ๒๓๓ “ความสุขชุมชน บ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
60
ISBN:
0000000054
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายวิชาญ วัฒนวิเชียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘บ้านบุ่งเข้ จังหวัดนครนายกี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายวิชาญ วัฒนวิเชียร
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ บ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=OSY9XBSxx0I

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ