ตอนที่ ๖๙ “ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม”

ตอนที่ ๖๙ “ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
23
ISBN:
0000000018
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้ 
นายพยัญ ผาบสิมมา โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นายไกรสร พิมพ์ประชา 081 964 4026 
ผอ.ชุติกาญจน์ ผาสุก (ปัจจุบัน) 081 994 7913
เบอร์โทรติดต่อ

081-061-2662, 088-315-5861

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 บ้านจับไม้ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ :43120
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=XvHUKG4jaSc

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ