ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม

ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
68
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง อ.พาน จ.เชียงราย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายพันธุ์ดี พรหมเทศ รองนายก อบต.หัวง้ม กรรมการผู้จัดการธนาคารความดี
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=SuSrfOLLDzo
https://www.youtube.com/watch?v=JLr5an49qxk

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ