บ้านคลองเรือ อ.พะโต๊ะ

บ้านคลองเรือ อ.พะโต๊ะ

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
69
ISBN:
0000000061
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง จ.ชุมพร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล มานิตย์ โมฬี โทร. 087-895-0501
สิทธิศักดิ์ แก้วรักษา(ครูชิก) โทร. 087-266-2131
เบอร์โทรติดต่อ  
ที่อยู่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์ หมู่บ้านคลองเรือ 131 หมู่ 9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=0FGjmQe2Ddw 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0fAabFMr-U 
https://www.youtube.com/watch?v=nbuOjJ6y13M

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ