โรงเรียนวิเชียรมาตุ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
70
ISBN:
0000000062
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง ตรัง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ร.ร.เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดตรัง
รายชื่อบุคคล 1.นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล (ผู้บริหาร)
2.น.ส.วาสนา พรายเพชร์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 089-7241216
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร 089-4755723

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ