ลำดับ รหัส รายชื่อเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ชื่อผู้ประสานงาน จังหวัด
1 1-51-01 ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก พันเอกหญิงนิศารัตน์  รุ่งสิตา กรุงเทพฯ
2 1-51-02 ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก พันเอกหญิงนาฏนดา มีศรี กรุงเทพฯ
3 1-51-03 หอสมุดและพิพิธภัณฑ์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอกหญิง นุชเนตร  นภาสวัสดิ์   นครนายก
4 1-51-04 ห้องสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศ   นาวาอากาศหญิงรำภีร์ ศรีอินทร์ กรุงเทพฯ
5 1-51-05 หอสมุดกองทัพอากาศ   นาวาอากาศโทหญิงอรทัย ตั้งวงษ์เจริญ กรุงเทพฯ
6 1-51-06 ส่วนหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นายสุรวงศ์  ศรคำรณ   พระนครศรีอยุธยา
7 1-51-07 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล   นางกัญจนพร ทับทิมเทศ นครปฐม
8 1-51-08 ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   นางสาวปิยนุช ประใจครบุรี กรุงเทพฯ
9 1-51-09 สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวสุประภา ศรีทอง กรุงเทพฯ
10 1-51-10 หอสมุด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์   นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์ นครนายก
11 1-51-11 ห้องสมุดโรงเรียนวัดอ่างทองพิทยาคาร นางดรรชนีย์ อ้นมณี นครปฐม
12 1-51-12 ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางคลองเปรม นายประทีป เสนขวัญแก้ว กรุงเทพฯ
13 1-51-13 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  ซอยพระนาง นางณัชชา  นิสสัยสุข กรุงเทพฯ
14 1-51-14 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  สวนลุมพินี   นางสาวสิริรลักษณ์  ธรรมสร กรุงเทพฯ
15 1-51-15 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  กาญจนบุรี นางสาวอนุช อัครอุปพันธ์ กาญจนบุรี
16 1-51-16 ห้องสมุดโรงเรียนสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) นายอภิเดช ม่วงสำเภา ระยอง
17 1-52-01 ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง วัดกลางราชครูธาราม   พระเจษฎา สมาหิโต อ่างทอง
18 1-52-02 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นางสาววันวิสา จิตต์ธุรารักษ์ กรุงเทพฯ
19 1-52-03 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ กรุงเทพฯ
20 1-52-04 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นางสาวชุมภู  เมืองคลี่ กรุงเทพฯ
21 1-52-05 หน่วยบรรณสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย นางเมทิกา คำพรัด กรุงเทพฯ
22 1-52-06 ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นายเนตร  โพธิ์เขียว กรุงเทพฯ
23 1-52-07 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  ดุสิต นางสาวชลิดา ปิ่นทอง กรุงเทพฯ
24 1-52-08 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวบุษบง  ฝั้นแจ้ง เชียงใหม่
25 1-52-09 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพร  เพียรพิกุล เชียงใหม่
26 1-52-10 สำนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม นครราชสีมา
27 1-52-11 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางจารึก คงขวัญ สงขลา
28 1-52-12 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง นางสาวอุไร  ไปรฮูยัน ตรัง
29 1-52-13 ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี   อาจารย์ฉวีวรรณ ศุกระกาญจน์  กรุงเทพฯ
30 1-52-14 ห้องสมุด วัดประมวลราษฎร์  (ระกาย)   พระใบฎีกาสุวัตน์  วชิโร นครราชสีมา
31 1-53-01 สำนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นางธนัญญา มโนยอด ลำปาง
32 1-53-02 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี นางสาวกาญจนาถ  เสาวกุล กาญจนบุรี
33 1-53-03 ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณรงค์วิทย์ สะโสดา อุบลราชธานี
34 1-53-04 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นางสาวอัจฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน ปทุมธานี
35 1-53-05 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาวพรรณทิพย์ ปานงาม สงขลา
36 1-53-06 สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรุ่งเรือง  สิทธจันทร์ มหาสารคาม
37 1-53-07 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต ชลบุรี
38 1-53-08 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายพิชัยยุทธ สุวิทารัตน์ นครศรีธรรมราช
39 1-53-09 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางสาวบษพร  เย็นแข กรุงเทพฯ
40 1-53-10 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวชนาธินาถ ไชยภู กรุงเทพฯ
41 1-53-11 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางวิกาญดา รอดเพชร พิษณุโลก
42 1-53-12 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางสาววัชรี ปั้นนิยม ฉะเทริงเทรา
43 1-54-01 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี นางสาวสุพรรษา เริงรื่น สระบุรี
44 1-54-02 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวปทุมพร วีระสุข สุราษฎร์ธานี
45 1-54-03 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นายพิสิฐ ศรีใจภา เชียงใหม่
46 1-54-04 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี นายทวี นวมนิ่ม เพชรบุรี
47 1-54-05 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  นายปรีชา อาษาวัง นครพนม
48 1-54-06 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผศ.ดวงใจ อมิตรพ่าย ลพบุรี
49 1-54-07 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายรัตน อินจ๋อย อุตรดิตถ์
50 1-54-08 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพทะเล พิจิตร นางลักคณา  บุญดี พิจิตร
51 1-54-09 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี นางอัมพิกา บริพรรณ อุดรธานี
52 1-54-10 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง นางสาวอาทิตา ยอดธรรม ระนอง
53 1-54-11 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแม่สะเรียง  นางกัลยา สินทรัพย์ แม่ฮ่องสอน
54 1-54-12 หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล ประจวบคีรีขันธ์
55 1-54-13 ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี  นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์ ฉะเชิงเทรา
56 1-54-14 ห้องสมุดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นางสาวเบญจมาศ นิลขาว พิจิตร
57 1-54-15 ห้องสมุดสำนักงบประมาณ นางยุวันดา เขมาชีวะ กรุงเทพฯ
58 1-54-16 ศูนย์ศิลปธรรม  ปัญญาประทีป พระมหาสมโชค ธีรธัมโม จันทบุรี
59 1-54-17 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) นางสาวบุศรา โมลา สมุทรสงคราม
1 2-52-01 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นางสาวสายฝน  เต่าแก้ว กรุงเทพฯ
2 2-52-02 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้   สระบุรี
3 2-52-03 ห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนส้ม   นางอุทัยวรรณ ภัทททวงศ์ สมุทรปราการ
4 2-52-04 ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ   นายพิทักษ์ บุญมาก กรุงเทพฯ
5 2-52-05 ห้องสมุดโรงเรียนนวมราชานุสรณ์   อาจารย์ธิติมา นำศรีเจริญกุล นครนายก
6 2-52-06 ส่วนหอสมุด  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   นางสาววชิรา คงพูล กรุงเทพฯ
7 2-52-07 ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   นางสาวอรอุมา  แต่มประเสริฐ กรุงเทพฯ
8 2-52-08 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านจับไม้  นางประภาศรี จูมพิลา หนองคาย
9 2-52-09 สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  นางสาวบุญญาพร มารุ่งเรือง กรุงเทพฯ
10 2-52-10 ห้องสมุดโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม     จันทบุรี
11 2-52-11 ห้องสมุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นายปรวัฒน์ ยังเหล็ก นนทบุรี
12 2-52-12 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลขุนพิทักษ์ เทศบาลตำบลขุนพิทักษ์ นางสาวพรเพ็ญ  สุวรรณรางกูล ราชบุรี
13 2-52-13 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม   นางมนธิรา ไพศาลสมบัติรัตน์ ชลบุรี
14 2-53-01 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 นายศุภกร  มรกต ราชบุรี
15 2-53-02 ห้องสมุดโรงเรียนวัดช่องพราน นายภิรมย์  โชติแดง ราชบุรี
16 2-53-03 ห้องสมุดโรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร)    ราชบุรี
17 2-53-04 ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก นางกฤตกัญญา นิลรัต ราชบุรี
18 2-53-05 ห้องสมุดโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ นายสิริ รอดอิ้ว ราชบุรี
19 2-53-06 ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ นายมนัส คล่องแคล่ว ราชบุรี
20 2-53-07 ห้องสมุดโรงเรียนวัดยางหัก นายอัมพร  สังข์พระกร ราชบุรี
21 2-53-08 ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนทราย นางสาวเรณู สวัสดี ราชบุรี
22 2-53-09 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองคา นางอมราพร ทับทิมทอง ราชบุรี
23 2-53-10 ห้องสมุดโรงเรียนลำพะอง  (ราษฎร์จำเริญบำรุง) นางวาสนา เอื้อไพบูลย์ กรุงเทพฯ
24 2-53-11 ห้องสมุดโรงเรียนพิชัยพัฒนา นางสาวเฉลิมวรรณ  เพชรทอง กรุงเทพฯ
25 2-53-12 ห้องสมุดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นางนันทภรณ์  เปลา เชียงราย
26 2-53-13 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบลป่างิ้ว   อ่างทอง
27 2-54-01 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์สรวีย์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ ปทุมธานี
28 2-54-02 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก นางสาวอนุภารัตน์ จ่าชัยภูมิ กรุงเทพฯ
29 2-54-03 ห้องสมุดโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์  เทคโนธุรกิจ  นางธมน แสงแก้ว นนทบุรี
30 2-54-04 สำนักงานหอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาจารย์สมศักดิ์ ส่องแสงรัตน์ กรุงเทพฯ
31 2-54-05 ห้องสมุดโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสุวรรณภูมิ   ร้อยเอ็ด
32 2-54-06 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจำอำเภอเมือง อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ภูเก็ต
33 2-54-07 ห้องสมุดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต นางสาวสุธีกานต์ คงจันทร์ ภูเก็ต
34 2-54-08 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำตากล้า  สกลนคร นางสาวจันทร์ฤดี  หงษ์คะ สกลนคร
35 2-54-09 เทศบาลตำบลบ้านกลาง นางสาวธัญญลักษณ์ มาผาบ ลำพูน
36 2-54-10 ห้องสมุดรังสรรค์ปัญญาไทย นายณรรฐพล จันทร์เทพ กรุงเทพฯ
37 2-54-11 ห้องสมุดโรงเรียนปิยชาติพัฒนา  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายพิทักษ์ บำรุงกิจ นครนายก
38 2-54-12 ห้องสมุดโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา นางนงค์พร ติ๊บปาละ เชียงราย
39 2-54-13 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวอุไรวรรณ  วิพุทธกุล กรุงเทพฯ
40 2-54-14 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายครรชิต  บุญเรือง กรุงเทพฯ
41 2-54-15 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง  อรรถกระวีสุทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางจารุวรรณ  โกทะโน สงขลา
42 2-54-16 ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) สพป. เขต 2 ราชบุรี นางพรัชกร แก้ววิมล ราชบุรี
43 2-54-17 ห้องสมุดโรงเรียนวัดทำนบ สพป. เขต2 ราชบุรี   ราชบุรี
44 2-54-18 ห้องสมุดโรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์) สพป. เขต 2 ราชบุรี   ราชบุรี
45 2-54-19 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองใยบัว (สพป.ราชบุรี เขต 2) นางสาวอรพิมล  นพไธสง ราชบุรี
46 2-54-20 ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปิยวรรณ ปัญญาชัย เชียงใหม่
47 2-54-21 ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม นายสมศักดิ์ ส่งแสงรัตน์ กรุงเทพฯ
48 2-54-22  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำอำเภอถลาง อบจ.ภูเก็ต นางสาวศิริรัตน์ ใหม่ละเอียด ภูเก็ต
49 2-54-23 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจำอำเภอกะทู้ อบจ.ภูเก็ต นางสาวมาเรียม เบ็ญหมาน ภูเก็ต
50 2-54-24 ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นางนารีรัตน์  กิติอาชา กรุงเทพฯ
51 2-54-25 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย นครศรีธรรมราช
52 2-54-26 ห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น นางสมศรี  ทุ่งสงค์ เชียงราย
53 2-54-27 สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เชียงใหม่
54 2-54-28 สวนธรรมเทียนศิริ นางอรชร เชี่ยวชาญวิศวกิจ บุรีรัมย์
55 2-55-01 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นางสาวปาริฉัตร พรหมสูตร มุกดาหาร
56 2-55-02 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย นายทศพล  สุวรรณไตรย์ มุกดาหาร
57 2-55-03 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)   กรุงเทพฯ
58 2-55-04 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 นางสาวสกุนณี ณ นิมิตร ศรีษะเกษ
59 2-55-05 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นางสาวเพ็ญสิริ กิตติสัมพันธ์กุล กรุงเทพฯ
60 2-55-06 โรงเรียนบุ่งคล้านคร   บึงกาฬ
61 2-55-07 โรงเรียนบ้านดงบัง นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง บึงกาฬ
62 2-55-08 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี นายศุภชาติ ดีแกง บึงกาฬ
63 2-55-09 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม นางสาวยุภาพร  ยอดคีรี บึงกาฬ
64 2-55-10 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม นางสาวรุ่งนภา สานชุม บึงกาฬ
65 2-55-11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา นายศักดาเดช  ทาซ้าย บึงกาฬ
66 2-55-12 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 นางทิพวรรณ  ปิ่นโฉมฉาย ชลบุรี
67 2-55-13 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 นางแสงอรุณ  ขจรน้ำทรง ชลบุรี
68 2-55-14 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 พรรณพรรษ  หัตถวงษ์ ชลบุรี
69 2-55-15 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข  นางทองม้วน  พันธุรี พิษณุโลก
70 2-55-16 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด นายชมนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ เพชรบูรณ์
71 2-55-17 โรงเรียนหนองเต่าพิทยาคม  นายอัคคณัฐ  อัยรา อุทัยธานี
72 2-55-18 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม นางสาวอนุสรา กมุทชาติ พิจิตร
73 2-56-01 โรงเรียนคอมพิวเตอร์กาญจน์   กาญจนบุรี
74 2-56-02 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นางธิดารัตน์  สาระพล ร้อยเอ็ด
75 2-56-03 สำนักงานจเรตำรวจ พ.ต.อ. มงคล เกตุพันธ์ กรุงเทพฯ
76 2-56-04 มูลนิธิบุญโกศล นายรัฐนันท์  หาญประสิทธิ์คำ ร้อยเอ็ด
77 2-56-05 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา นางกิดาการ ใสกระจ่าง ศรีสะะเกษ
78 2-56-06 โรงเรียนสูงเนิน นางรำไพร ทพยชยางกูล นครราชสีมา
79 2-56-07 โรงเรียนนครขอนแก่น นายณัฐพงษ์  โสสองชั้น ขอนแก่น
80 2-56-08 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายชูศักดิ์  พงษ์พัฒน์ สกลนคร
81 2-56-09 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา นางสาวพิทธยา   สาจันอัด นครราชสีมา
82 2-56-10 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า นายสุรชาติ  สุภักดี อุบลราชธานี
83 2-56-11 โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ นางชาดา  สุริยาธานินทร์ กรุงเทพฯ
84 2-56-12 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  นายบุญเทพ  พิศวง เชียงราย
85 2-56-13 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง นายนิพนธ์  ก้องเวหา กรุงเทพฯ
86 2-56-14 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง   พัทลุง
87 2-56-16 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด (วพร) นางอรุณวรรณ  อินตะ ร้อยเอ็ด
88 2-56-17 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด นางโฉมยงค์  บรรณาลัย ร้อยเอ็ด
89 2-56-18 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางมยุรี ดีสิน ร้อยเอ็ด
90 2-56-19 โรงเรียนสตรีศึกษา  นายสุวพงษ์  ดามวัลย์ ร้อยเอ็ด
91 2-56-20 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นายธีรพัฒน์  เสมัง ร้อยเอ็ด
92 2-56-21 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด นายสินสวัสดิ์ เทียมสกุล ร้อยเอ็ด
93 2-56-22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี นายธวัชชัย  ประภูชะเนย์ ร้อยเอ็ด
94 2-56-23 วิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิค นางสาวแววตา พูลสวัสดิ์ พะเยา
95 2-56-24 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา นางสาวรุจิรา เรืองจิตต์ พะเยา
96 2-56-25 โรงเรียนบ้านม่วง นายสมเกียรติ สิงหกูล ลำปาง
97 2-56-26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ นางนันทวดี พหรมดนตรี พิษณุโลก
98 2-56-27 โรงเรียนบ้านหนองหมอ นางสำอาง ทรงกิติพิศาล ตรัง
99 2-56-28 โรงเรียนบ้านหนองบัว  นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี นครราชสีมา
100 2-56-29 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา นางสุพรเพ็ญ บุญเรืองเอกพงศ์ นครราชสีมา
101 2-56-30 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี   นนทบุรี
102 2-56-31 อบต. คำแคน  จ.ส.อ.ยุทธนา ปัญญาศิริ ขอนแก่น
103 2-56-32 สำนักงานเททศบาลตำบลเมืองนะ    เชียงใหม่
104 2-57-01 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นางสาวเยาวภานี รอดเพ็ชร กรุงเทพฯ
105 2-57-02 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง รศ.ดร. วิทเวช วงศ์เพม อ่างทอง
106 2-57-03 โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง    
107 2-57-04 โรงเรียนเทศบาล 2  (วัดคูหาสวรรค์) นางรุจิรา ทรัพย์สุข พิษณุโลก
108 2-57-05 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) นายธีรพล วิชินโรจน์จรัล พิษณุโลก
109 2-57-06 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) นายสุพจน์ ศิริวัฒนธานี พิษณุโลก
110 2-57-07 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) นางมาลัย ศิริรวัฒนธานี พิษณุโลก
111 2-57-08 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก นางณัธภัค วรจิตต์ พิษณุโลก
112 2-57-09 หอสมุด สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก นางเกศนี ไพรสนธิ์ พิษณุโลก
113 2-57-10 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นายธนิต ทองอาจ มุกดาหาร
114 2-57-11 โรงเรียนนายเรือ   สมุทรปราการ
115 2-57-12 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น   ขอนแก่น
116 2-57-13 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร   สงขลา
117 2-57-14 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาวรรค์   มุกดาหาร
118 2-57-15 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร   มุกดาหาร
119 2-57-16 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2   มุกดาหาร
120 2-57-17 โรงเรียนบ้านดงมัน    มุกดาหาร
121 2-57-18 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   มุกดาหาร
122 2-57-19 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง   มุกดาหาร
123 2-57-20 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา    นครพนม
124 2-57-21 โรงเรียนรามราชพิทยาคม   นครพนม
125 2-57-22 โรงเรียนซับมงคลวิทยา   ชัยภูมิ
126 2-57-23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   สุราษฎร์ธานี

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ