1774 videos 16870011 views 36200 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • ผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • สื่อส่งเสริมคุณธรรม จากจังหวัดคุณธรรมนำร่อง
 • มาตรฐานด้านคุณธรรม
 • ครอบครัวพลังบวก
 • สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด
 • ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
 • จังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี)
 • รายการนักสืบคุณธรรม
 • องค์ความรู้องค์กรคุณธรรม
 • รายการคุณธรรม คุณ ทำ ได้
 • รายการส่งเสริมคุณธรรม
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

ผลการจัดสมัชชาคุณธรรม 4 จังหวัด ปี 2565

03.08.2022
63
2
0

คุณธรรม คุณทำได้ I SS2 ตอนที่ 28 เมล็ดพันธุ์ความดี...บ้านเขากอบ

10.07.2022
ประเด็น : เมล็ดพันธุ์ความดี...บ้านเขากอบ แขกรับเชิญ : กนกนุช โตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ จังหวัดตรัง ออกอากาศวันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #โรงเรียนบ้านเขากอบ
137
9
1

Developmental Evaluation เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรคุณธรรม

30.06.2022
68
2
0

คุณธรรม คุณทำได้ I SS2 ตอนที่ 26 จริยธรรม...กับสื่อมวลชนยุคใหม่

27.06.2022
ประเด็น : จริยธรรม...กับสื่อมวลชนยุคใหม่ แขกรับเชิญ : จักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ออกอากาศวันที่ : 25 มิถุนายน 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #จริยธรรมสื่อ
50
2
0

คุณธรรม คุณทำได้ I SS2 ตอนที่ 27 ครอบครัวเป็นสุข...ที่ตำบลนาท่อม

25.06.2022
ประเด็น : ครอบครัวเป็นสุข...ที่ตำบลนาท่อม แขกรับเชิญ : ถาวร คงศรี หัวหน้าศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ออกอากาศวันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #ตำบลนาท่อม
29
0
0

คุณธรรม คุณทำได้ I SS2 ตอนที่ 25 PDPA ควรรู้อะไรบ้าง

18.06.2022
ประเด็น : PDPA ควรรู้อะไรบ้าง แขกรับเชิญ : ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand ออกอากาศวันที่ : 18 มิถุนายน 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #PDPA
50
0
0

คุณธรรม คุณทำได้ I SS2 ตอนที่ 24 อาสา...ช่วยสังคม

18.06.2022
ประเด็น : อาสา...ช่วยสังคม แขกรับเชิญ : จาตุรงค์ เรื่อศรีจันทร์ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทีมปิดทองหลังพระ ออกอากาศวันที่ : 11 มิถุนายน 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #ทีมปิดทองหลังพระ
65
1
0

คุณธรรม คุณทำได้ I SS2 ตอนที่ 23 กลไก...ขับเคลื่อนคุณธรรม

18.06.2022
ประเด็น : กลไก...ขับเคลื่อนคุณธรรม แขกรับเชิญ : ดร.พรภัทรา จำเริญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / ประธานเครือข่ายภาพประชาสังคมฯ ออกอากาศวันที่ : 4 มิถุนายน 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา
34
0
0

คุณธรรม คุณทำได้ I SS2 ตอนที่ 22 ชุมชน...พึ่งพาตนเอง

18.06.2022
ประเด็น : ชุมชน...พึ่งพาตนเอง แขกรับเชิญ : สง่า ทองคำ ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกอากาศวันที่ : 28 พฤษภาคม 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #เทศบาลตำบลสวนขัน
20
0
0

คุณธรรม คุณทำได้ I SS2 ตอนที่ 21 เวลา...เพื่อสังคม

18.06.2022
ประเด็น : เวลา...เพื่อสังคม แขกรับเชิญ : จารุวรรณ ชาญเดช รองผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม ออกอากาศวันที่ : 21 พฤษภาคม 2565 #คุณธรรมคุณทำได้ #ศูนย์คุณธรรม #โทรทัศน์รัฐสภา #กองทุนเวลาเพื่อสังคม
23
0
0

ถอดบทเรียนครอบครัวพลังบวก - โครงการครอบครัวพลังบวก

03.06.2022
921
33
3

ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน - โครงการครอบครัวพลังบวก

03.06.2022
279
9
0
Load more...

ค้นหาหนังสือ