แนะนำหนังสือ

การจัดเรียง: 
จำนวน: 
ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม

ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม

โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ"

โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ"

ร่างกระบวนการรับรอง

ร่างกระบวนการรับรอง

หนังสือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม

หนังสือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม

องค์ความรู้แนวทางและการจัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรม

องค์ความรู้แนวทางและการจัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรม

รายงานวิจัยการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยอายุ 12-18 ปี

รายงานวิจัยการสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยอายุ 12-18 ปี

สรุปบทเรียน โครงการฝึกอบรม วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 1-2

สรุปบทเรียน โครงการฝึกอบรม วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 1-2

ธรรมนูญชุมชน สร้างสุขบนฐานที่สมดุล

ธรรมนูญชุมชน สร้างสุขบนฐานที่สมดุล

หลักสูตรการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

หลักสูตรการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

องค์ความรู้ผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

องค์ความรู้ผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

คู่มือการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

คู่มือการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

หนูดี ทำได้

หนูดี ทำได้

ชื่อเรื่อง หนูดี..ทำได้

ความมีวินัย เริ่มต้นสร้างได้ที่ครอบครัวผ่านสื่อนิทาน เรื่อง หนูดี..ทำได้ โดยความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้า และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมีเนื้อหาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะ ความมีวินัย และความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเปี่ยมด้วยคุณธรรมสำหรับเด็กเล็ก

โดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

เขียนเรื่องโดย พี่ตุ๊บปอง

ภาพประกอบ โดย พี่อูน

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562

คู่มือการดูแลสุขภาพจิตด้วยกองทัพจิตอาสา

คู่มือการดูแลสุขภาพจิตด้วยกองทัพจิตอาสา

สรุปย่อแนวคิดต้นทุนชีวิต(สำหรับเผยแพร่ข้อมูล)

สรุปย่อแนวคิดต้นทุนชีวิต(สำหรับเผยแพร่ข้อมูล)

ต้นทุนชีวิต จุดเปลี่ยนสังคมไทย

ต้นทุนชีวิต จุดเปลี่ยนสังคมไทย

3 ฐานสานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก+

3 ฐานสานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก+

ครอบครัวพลังบวก สร้างสังคมสันติสุข

ครอบครัวพลังบวก สร้างสังคมสันติสุข

พัฒนาเด็ก ด้วยพลังบวก

พัฒนาเด็ก ด้วยพลังบวก

การจัดเรียง: 
จำนวน: 
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ