คู่มือการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

คู่มือการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
441
ISBN:
non
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสวัสดิการชุมชน มีแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ให้มีสถานะเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

     จึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเพื่อเป็นเครื่องมือ และยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก “ความดี ความสามารถ ความสุข” ตามแนวคิดของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม มาเป็นกรอบในการดำเนินงานและ สร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินฯ ให้ตรงกับความต้องการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล รวมทั้งจัดทำคู่มือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อใช้และเป็นแนวทางในการประเมินให้กับกองทุนสวัสดิการที่สนใจประเมิน เพื่อการพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลต่อไป

 

     คู่มือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาลเล่มนี้ เรียบเรียงจากข้อเสนอแนะและสรุปผลการประชุมจากเวทีต่างๆ ที่มีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สนใจเข้าร่วมทดลองประเมินจาก ๕ ภูมิภาค จำนวน ๘๘ กองทุน จนได้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนายระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนฯและสมาชิกอย่างมีทิศทาง อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมที่ดีงาม

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ