คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
410
ISBN:
non
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

     องค์ความรู้นี้ คือการตอบคำถามที่ว่าคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทยคืออะไร และมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร จากการถอดองค์ความรู้จากองค์กรที่ทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ จำนวน 6 องค์กรในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และตาก ซึ่งผลการศึกษาพบว่าคุณธรรมการอยู่ร่วมที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน คือการมองคนให้เป็นคน ซึ่งหมายถึงการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และแบ่งปันซึ่งกันและกัน และปฏิบัติการของการส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันที่เป็นรูปธรรมพบว่ามีอยู่ 4 รูปแบบคือ

 

1. การทำงานเชิงพื้นที่ (Area based) บนฐานงานความรู้

2. การสร้างอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

3. การสร้างเครือข่ายการทำงานข้ามภาคส่วน และ

4. การผลักดันงานเชิงนโยบาย

 

     หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สังคมเห็นความสำคัญของคุณธรรมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานข้ามชาติในฐานะพลเมืองอาเซียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจไม่ค่อยมีการกล่าวถึง แต่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยและประชาคมอาเซียน

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ