การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558

การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558

MBQ58003

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการวิจัย

ผู้วิจัย : ผศ.ดร. อริสรา เล็กสรรเสริญ

 เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

เดือนปีที่ผลิต : 2558

รูปแบบ  ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 79 หน้า

คำสำคัญ : สถานการณ์คุณธรรม
ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย องค์ความรู้ด้านสำรวจสถานการณ์คุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร 

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB58003

ศึกษาเอกสารวิชาการ งานวิจัย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ปัญหาคุณธรรมในสังคม ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตที่ส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชัน ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของภาคธุรกิจ ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้นำทางศาสนา ขาดความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมของสถาบันการศึกษา ขาดความเท่าเทียมกันทางสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และแตกแยกขาดความสามัคคี ขาดความสำนึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมือง

 

ค้นหาหนังสือ