10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย

10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

ที่ปรึกษา : รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี

คณะทำงาน : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2562

รูปแบบ   ▪ สิ่งพิมพ์รูปเล่ม 18.5 x 26 ซม.

▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 36 หน้า

คำสำคัญ : สถานการณ์คุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย องค์ความรู้ด้านสำรวจสถานการณ์คุณธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
1/2562
ISBN:
non
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้ "10 ปรากฎการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย" เป็นการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 จากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดีใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยปรากฎการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นได้สะท้อนภาพเชิงบวกของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับกรจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาดภูมิคุ้มกันในการรับมือ ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้งแนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคอกชน และภาคประชาชน

 

ค้นหาหนังสือ