รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยปี 2561

รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยปี 2561

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
418
ISBN:
non

     โครงการสำรวจสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ปี 2561 ระหว่างเดือนมกราคม –พฤษภาคม 2561 เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปรากฏการณ์สังคมในมิติคุณธรรม

 

     ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย โดยเป็นการวิเคราะห์ผลจากแบบสำรวจความเห็นจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมในภาคต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย คุณธรรมที่ควรได้รับการส่งเสริม สถานการณ์ด้านคุณธรรมระดับองค์กร คุณธรรมที่ควรปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน คุณธรรมที่ควรยึดถือร่วมกัน และ

 

     คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักการเมือง โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภาพ และส่วนที่ 2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยแบ่งเป็นด้านลบ (Negative) และด้านบวก (Positive) จากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย นำมาวิเคราะห์ปทัสถานและคุณธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เด่นโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

ค้นหาหนังสือ