สถานการณ์คุณธรรมในช่วงโควิค-19

สถานการณ์คุณธรรมในช่วงโควิค-19

B64000

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

ผู้เรียบเรียง : ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ   ▪ สิ่งพิมพ์ขนาด 18 x 25.5 ซม

                ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : สถานการณ์คุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
รหัสหนังสือ:
B64000

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่งสังคมคุณธรรม โดยภารกิจหนึ่งที่ศูนย์คุรธรรมดำเนินการคือ การจัดทำรายงานสภานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ในปี 2553 ศูนย์คุณธรรมได้ประมวลสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น และปรากฏการณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ นำมาถ่ายทอดเป็นชุดความรู้ สถานการณ์คุณธรรมในช่วงโควิค-19 เล่มนี้ เพื่อระลึก ทบทวน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในปี 2563 ภายใต้วิกฤติโควิด-19 ที่เป็นโอกาสและตัวเร่งให้เกิดการริเร่มสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเร็วขึ้น และจะได้ทำความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ในมิติทางสังคม พร้อมทั้งการเรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ค้นหาหนังสือ