อยู่รอด ตั้งรับ ปรับตัว หลังวิกฤตโควิด-19 : สถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2564

อยู่รอด ตั้งรับ ปรับตัว หลังวิกฤตโควิด-19 : สถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2564

MBQ65014

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่ผลิต : 2565

รูปแบบ   ▪ สิ่งพิมพ์ขนาด 18 x 25.5 ซม

              ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : สถานการณ์คุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย 

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
รหัสหนังสือ:
B65014
ISBN:
978-616-7988-21-4

รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2564 : อยู่รอด ตั้งรับ ปรับตัว หลังวิกฤตโควิด-19 เป็นการประมวลสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยบ่งตามตัวชี้วัดคุณธรรม 5 มิติ ได้แก่ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธาณะ กตัญญู และเครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิต ซึ่งได้นำมาสังเคราะห์และถ่ายทอดเป็นชุดความรู้ อยู่รอด ตั้งรับ ปรับตัว หลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อระลึก ทบทวน สถานกาณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้วิกฤติโควิด 19

 

ค้นหาหนังสือ