1488 videos 16040420 views 31500 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทาง วีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรเครือข่ายธุรกิจ คุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • คลิปส่งเสริมคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • องค์กรความซื่อตรง
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

วิดีทัศน์ความสำเร็จของโครงการฯ 3 นาที

18.01.2021
แถลงความสำเร็จองค์กรธุรกิจ
7
0
0

ชุมชนสำเภาร่ม

14.01.2021
ชุมชนสำเภาล่ม ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกัน ทั้ง ๓ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม โดยผู้นำศาสนาทั้ง ๓ ศาสนา ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ - การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เกิดความสงบสุขในชุมชน ปัญหาต่าง ๆ หรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไป มีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข รู้จักพึ่งพาตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม - คนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ชุมชนสำเภาล่ม เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข ผู้นำมีการปรึกษาหารือ พูดคุย ช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานวัฒนธรรมประเพณีของ ๓ ศาสนา เช่น งานน้ำชาของศาสนาอิสลาม งานกีฬา (วิ่ง) สร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน งานเข้าค่ายของเยาวชน งานปันน้ำใจ เป็นต้น
8
0
0

โรงเรียนจิระศาสตร์

13.01.2021
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญา “ฉลาดและมีคุณธรรม” จุดเด่นของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา มีความหลากหลาย โดยเฉพาะด้านคุณธรรมนั้น มุ่งเน้นในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ที่ได้ทำต่อเนื่องมายาวนาน เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ด้วยเชื่อว่า ความมีวินัยนั้นจะสร้างคนสร้างชาติ แม้จะมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบ ทางโรงเรียนก็ได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถแก้ไขพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดได้ จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร สามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากกมาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรม สมานฉัน สันติสุข ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในที่สุดสามารถสร้างคนเก่ง คนดี ที่มีความสุข
13
0
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์กุล

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
17
1
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : สมโภชน์ ทับเจริญ

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
9
0
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชนกวนันท์ รักชีพ

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
12
0
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รพีภัทร เอกพันธ์กุล

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
15
2
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บรรเจิด นวลเอี่ยม

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
22
0
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
23
0
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
23
0
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ฝันเด่น จรรยาธนากร

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
36
0
0

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล

13.01.2021
เพื่อเผยแพร่การน้อมนำ “แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากกรณีศึกษาหรือตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 9 เรื่อง 9 บุคคล ที่นำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของโลกในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม โดยมีแขกรับเชิญ ดังนี้ 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล 2. นายฝันเด่น จรรยาธนากร 3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 4. นายศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 5. นายบรรเจิด นวลเอี่ยม 6. นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล 7. นางสาวชนกวนันท์ รักชีพ 8. นายสมโภชน์ ทับเจริญ 9. นายธรรมศักดิ์ ลือภูวพิทักษ์
89
0
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ