1521 videos 16056881 views 31500 subscribers
Moral Channel
ศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ช่องทางวีดีโอสนับสนุนคุณธรรม เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
Uploads
 • รายการ Hero ต้านโกง : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • จิตอาสาพลังบวก
 • ไขรหัสองค์กรคุณธรรม
 • วิกฤติพลิกชีวิตบวก
 • ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • จังหวัดคุณธรรม (พระนครศรีอยุธยา)
 • จังหวัดคุณธรรม (อุดรธานี)
 • จังหวัดคุณธรรม (เชียงราย)
 • กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน
 • HERO ต้านโกง
 • Moral Business Network
 • Moral Business Forum 2020
 • โครงการสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับประเทศ
 • โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (พอเพียง)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (สุจริต)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (วินัย)
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี (จิตอาสา)
 • รายการ The vision
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ ความรับผิดชอบต่อสังคม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"
 • Moral Fight Covid
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารคดี 3 นาที จิตอาสา
 • คลิป ปปช.
 • Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียว
 • สมัชชาคุณธรรม
 • นวัตกรรมองค์ความรู้
 • กล้าทำดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
 • กล้าทำดี
 • 3นาทีกับดี-เดี๋ยว
 • สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสาร 234 ความดี
 • ละครคุณธรรม
 • คมคิดพุทธทาส1
 • คมคิดพุทธทาส2
 • คมคิดพุทธทาส3
 • รู้อิโหน่อิเหน่
 • จอมซนมนตรา 2

วิดีทัศน์ความสำเร็จของโครงการฯ (5 นาที)

22.02.2021
18
0
0

วาไรตี้สี่ภาค (คนดีสี่ภาค) - รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

01.02.2021
รายการ : วาไรตี้สี่ภาค ช่วง : คนดีสี่ภาค ออกอากาศทาง : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD สัมภาษณ์ : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ผู้เปี่ยมล้นด้วยจิตแห่งการแบ่งปันสู่สังคม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยมิติพลังบวก
33
1
0

ชุมชนสำเภาร่ม

26.01.2021
ชุมชนสำเภาล่ม ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกัน ทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม โดยผู้นำศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ - การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เกิดความสงบสุขในชุมชน ปัญหาต่าง ๆ หรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไป มีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - คนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข รู้จักพึ่งพาตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม - คนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ชุมชนสำเภาล่ม เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข ผู้นำมีการปรึกษาหารือ พูดคุย ช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานวัฒนธรรมประเพณีของ 3 ศาสนา เช่น งานน้ำชาของศาสนาอิสลาม งานกีฬา (วิ่ง) สร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน งานเข้าค่ายของเยาวชน งานปันน้ำใจ เป็นต้น
7
0
0

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

26.01.2021
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปรัชญา “ฉลาดและมีคุณธรรม” จุดเด่นของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา มีความหลากหลาย โดยเฉพาะด้านคุณธรรมนั้น มุ่งเน้นในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ที่ได้ทำต่อเนื่องมายาวนาน เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ด้วยเชื่อว่า ความมีวินัยนั้นจะสร้างคนสร้างชาติ แม้จะมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบ ทางโรงเรียนก็ได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถแก้ไขพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกำหนดได้ จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร สามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียนมากกมาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรม สมานฉัน สันติสุข ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในที่สุดสามารถสร้างคนเก่ง คนดี ที่มีความสุข
186
3
0

สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26.01.2021
สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่ มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข ผ่านศูนย์ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด จึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหา และการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
6
0
0

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ ตำบลสวนพริก

26.01.2021
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมี ทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ถือได้ว่าเป็นการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะการใช้หลักคุณธรรมที่สำคัญคือ ความสุจริต นั้นคือ ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ส่งผลให้ชุมชนตำบลสวนพริก เป็นชุมชนที่มีความสุข คนในชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ โดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรม เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้น คนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาการทำเกษตรกรรมก็ดี หรือจากการประกอบอาชีพอื่น ๆ ก็ได้
3
0
0

สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26.01.2021
สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่บริหารจัดการทุนภายในองค์กรด้วยความสุจริต สมาชิกทุกคนเป็นกลุ่มสตรีที่มีจิตอาสาจากทุกอำเภอมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์
7
0
0

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26.01.2021
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุน ร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกงานไหนหนักงานไหนเบา ส่งผลให้สมาชิกในองค์กรมีความสามัคคี เป็นหนึ่งใจเดียวกัน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันเสมอมา
5
0
0

สถานีโทรทัศน์ ATV

26.01.2021
สถานีโทรทัศน์ ATV เป็นองค์กรสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญแก่ประชาชนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นก็ตาม การดำเนินงานขององค์กรไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชน ในส่วนที่รับผิดชอบ รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กร หน่วยงาน ร้านค้า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักคุณธรรมคือ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความซื่อสัตย์ในอาชีพ
2
0
0

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

26.01.2021
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อ Stakeholder ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม จากหลักการสำคัญของบริษัท คือ Think Big (คิดให้ไกล), Make it Happen (ไปให้ถึง), Do it together (ก้าวไปด้วยกัน) ในทุก ๆ เรื่อง รวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จึงใช้หลักการร่วมคิด ร่วมทำ มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ นั่นหมายถึง การเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน ความสำเร็จของ Western Digital เกิดจากการเริ่มพัฒนาและปรับจูนทัศนคติพนักงาน โดยนำหลักการของ Happy Workplace เข้ามาใช้ ทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้น ที่ต้องการจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ให้แก่ส่วนรวม รวมถึงการนำหลักการ Dialogue Discussion และ 7-Habit เข้ามาใช้ ทำให้พนักงานรู้จักสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มากกว่าที่จะมองตนเองเป็นศูนย์กลาง สิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานรู้จักที่จะพิจารณาสถานการณ์ และเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่า การออกแบบกิจกรรมของ Western Digital จะมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีระบบรองรับ
13
0
0

ชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้

26.01.2021
ชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ ใช้หลักคุณธรรมความพอเพียง จิตอาสา ความมีวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญู ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีรูปธรรมความสำเร็จ คือ การเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการส่งเสริมอาชีพหลากหลาย เป็นแหล่งผลิตอาหารให้ชุมชน เป็นพื้นที่บริการชุมชนทางวิชาการ เป็นพื้นที่ในการทดลองวิจัยของบริษัทเอกชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศมาดูงาน กิจกรรมชุมชนบำบัด เพื่อลดจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า ในพื้นที่ให้น้อยลง และคืนความสุข ความอบอุ่น ให้แก่ครอบครัว กิจกรรมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุและลดการสูญเสียลงได้
2
0
0

มูลนิธิพระมงคลบพิตร

26.01.2021
มูลนิธิพระมงคลบพิตร เป็นองค์กรการกุศล บริหารงานในรูปคณะกรรมการดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ จุดเด่นของหน่วยงาน คือ มีวินัย ใส่ใจบำรุงศาสนาวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และใช้หลักคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ 1) ประหยัด 2) ซื่อสัตย์ 3) ขยัน 4) มีวินัย 5) สะอาด 6) สามัคคี 7) มีน้ำใจ 8) สุภาพ ในการขับเคลื่อน เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ภารกิจสำคัญของมูลนิธิพระมงคลบพิตร คือเพื่อบูรณะ และรักษาองค์พระมงคลบพิตร และวิหารพระมงคลบพิตร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ อันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
3
0
0
Load more...

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ