ถอดบทเรียนองค์กรเครือข่าย

ถอดบทเรียนองค์กรนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้

ถอดบทเรียนองค์กรนำร่อง ที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้

MBQ65024

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

นักวิจัย : จารุปภา วะสี และ ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่ผลิต : 2565

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : มาตรฐานด้านคุณธรรม, ถอดบทเรียน

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

“ความสุข” กับประสบการณ์งานปลอดเหล้า

“ความสุข” กับประสบการณ์งานปลอดเหล้า

คุณธรรมเด็กและเยาวชนตำบลนาท่อม

คุณธรรมเด็กและเยาวชนตำบลนาท่อม

ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง

ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง

ช่วยเหลือแบ่งปันต่อกัน อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ช่วยเหลือแบ่งปันต่อกัน อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม

ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรมโรงพยาบาลโพธาราม

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรมโรงพยาบาลโพธาราม

สถานศึกษา สร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนบางมูลนากภูมิ

สถานศึกษา สร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนบางมูลนากภูมิ

สวัสดิการชุมชนบ้านทุ่งโม่ง “กองบุญ” สู่ชุมชน

สวัสดิการชุมชนบ้านทุ่งโม่ง “กองบุญ” สู่ชุมชน

“สำนึกรักษ์บ้านเกิด” วิกฤต คือ โอกาส

“สำนึกรักษ์บ้านเกิด” วิกฤต คือ โอกาส

“เด็กอาชีวะยุคใหม่ หัวใจคุณธรรม”

“เด็กอาชีวะยุคใหม่ หัวใจคุณธรรม”

“เยาวชนคนดีศรีตะโกล่าง”

“เยาวชนคนดีศรีตะโกล่าง”

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน

ก้าวย่างแห่งความพากเพียร โรงพยาบาลคุณภาพ สู่โรงพยาบาลคุณธรรม

ก้าวย่างแห่งความพากเพียร โรงพยาบาลคุณภาพ สู่โรงพยาบาลคุณธรรม

ความสุขที่ออกแบบได้ของคนควนกุฎ

ความสุขที่ออกแบบได้ของคนควนกุฎ

“เส้นทางการจัดการหนี้สินพื้นที่บ้านดอนโพ”

“เส้นทางการจัดการหนี้สินพื้นที่บ้านดอนโพ”

ECF สำนักงานใหญ่

ECF สำนักงานใหญ่

บริษัท พีเอส พี

บริษัท พีเอส พี

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด

บริษัท โรงเลื่อยจักร ชัยประดิษฐ์ จำกัด

บริษัท โรงเลื่อยจักร ชัยประดิษฐ์ จำกัด

จำนวน: 
 

ค้นหาหนังสือ