ค้นหาบทความ

012

 

     หากเราจะพูดถึง  “ความดี”  จะมีคำถาม ตามมาอีกว่า แค่ไหนถึงจะเรียกว่าดี และคนดี ต้องเป็นแบบไหน ? คนทำดี ก็ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าการจะเป็นองค์กรคนดี จะต้องเป็นแบบไหน ? และถ้าอยากจะให้ความดีขยายไปทุกพื้นที่ จะเป็นแบบไหน? และถ้าจะทำให้การทำความดี ดูมีพลัง จะทำอย่างไร ? คำตอบคือ ดี จะขยายความดีไปทุกพื้นที่ได้อย่างไร ? ท้ายที่สุดแล้วองค์กร จะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดพลังความดีที่ยิ่งใหญ่ และขยายไปทั้งประเทศ นี่จึงเป็นที่มาของ คำว่า  Co-branding  ซึ่งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรกลางในเชื่อมโยงองค์กรทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม จึงได้ประสานความร่วมมือกับหลา ยๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างเครือข่าย และผนึกกำลังช่วยส่งเสริมกันระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับ หน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมการทำดี ให้เต็มทุกพื้นที่ในสังคมไทย โดยในช่วงแรกได้มีการ ร่วมมือกับองค์กรนำร่อง Co-Branding แรงบันใจใต้ร่มพระบารมี แคมเปญความร่วมมือ องค์กรหลัก ได้แก่ กองทัพไทย (กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การประปานครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย การเคหะแห่งชาติ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

 


 

ผู้เขียน : สาริณี ถูกจิตร 
ภาพโดย : จักราชัย ทองเพ๊ชร์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ