องค์ความรู้จากภาคีเครือข่าย

หลักการอาสาสร้างการรับรู้ ด้านลดอุปสงค์สารเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา

หลักการอาสาสร้างการรับรู้ ด้านลดอุปสงค์สารเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา

ผนึกพลังวิจัยขับเคลื่อนงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับหลักพระราชา >

ผนึกพลังวิจัยขับเคลื่อนงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับหลักพระราชา >

ร่วมผนึกพลังพัฒนาใจรักษาใจ : สถานบริการก้าวใหม่ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา >

ร่วมผนึกพลังพัฒนาใจรักษาใจ : สถานบริการก้าวใหม่ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา >

ร่วมผนึกพลังไขรหัสสู่ความสำเร็จ การดำเนินงานลดอุปสงค์ยาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา “พลังเมตตาอาสาพัฒนาชีวิตพอเพียงตอบโจทย์พื้นที่”

ร่วมผนึกพลังไขรหัสสู่ความสำเร็จ การดำเนินงานลดอุปสงค์ยาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา “พลังเมตตาอาสาพัฒนาชีวิตพอเพียงตอบโจทย์พื้นที่”

รวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographics-องค์ความรู้ 2566 : ประชาชนทุกช่วงวัย มีภูมิดีพร้อมอาสา…ปลอดภัยยาเสพติด (สรุปรวม Info-องค์ความรู้: 2566)

รวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographics-องค์ความรู้ 2566 : ประชาชนทุกช่วงวัย มีภูมิดีพร้อมอาสา…ปลอดภัยยาเสพติด (สรุปรวม Info-องค์ความรู้: 2566)

การพัฒนากลยุทธ์วิจัยอาสา ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข)

การพัฒนากลยุทธ์วิจัยอาสา ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม = The Study of Morality Situations in Support for Moral Assembly and Morality Model in Chiang Rai Pr

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม = The Study of Morality Situations in Support for Moral Assembly and Morality Model in Chiang Rai Pr

รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน

รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565

สรุปรวม infographic ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด

สรุปรวม infographic ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด

ร่วมผนึกพลังสร้าง/พัฒนาระบบจัดการปัญหาด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดกลุ่มวัยทำงานยุคดิจิทัลด้วยหลักพุทธธรรม-ศาสตร์พระราชา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ร่วมผนึกพลังสร้าง/พัฒนาระบบจัดการปัญหาด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดกลุ่มวัยทำงานยุคดิจิทัลด้วยหลักพุทธธรรม-ศาสตร์พระราชา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

การพัฒนากลยุทธ์ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรม-ศาสตร์พระราชา

การพัฒนากลยุทธ์ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรม-ศาสตร์พระราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) การถอดบทเรียน โครงการ ความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กรณีเครือข่ายศาสนา ประจำปี2564

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) การถอดบทเรียน โครงการ ความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กรณีเครือข่ายศาสนา ประจำปี2564

บทเรียนความสำเร็จเส้นทางส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี

บทเรียนความสำเร็จเส้นทางส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี

รวมผลงานสื่อ Infographic แนวคิดความรู้ ทำงานยุคใหม่ สุข สำเร็จ มีภูมิดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (สรุปรวม Info แนวคิดความรู้ – ปรับแก้ไข : 2566)

รวมผลงานสื่อ Infographic แนวคิดความรู้ ทำงานยุคใหม่ สุข สำเร็จ มีภูมิดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (สรุปรวม Info แนวคิดความรู้ – ปรับแก้ไข : 2566)

สรุปรวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographic บทความ วัยทำงาน-เครือข่ายมีภูมิดี จิตสาธารณะ ปลอดภัยยาเสพติด

สรุปรวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographic บทความ วัยทำงาน-เครือข่ายมีภูมิดี จิตสาธารณะ ปลอดภัยยาเสพติด

"ถอดรหัสสู่ความสำเร็จทำงานยุคใหม่' ปลอดภัยยาเสพติด"

"ถอดรหัสสู่ความสำเร็จทำงานยุคใหม่' ปลอดภัยยาเสพติด"

มาผลึกพลังพัฒนา ทักษะสร้างภูมิทำงาน 2100 ปลอดภัยยาเสพติด ด้วยหลักพุทธศาสตร์พระราชา ภายใต้วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

มาผลึกพลังพัฒนา ทักษะสร้างภูมิทำงาน 2100 ปลอดภัยยาเสพติด ด้วยหลักพุทธศาสตร์พระราชา ภายใต้วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

คู่มือรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ : รูปแบบบูรณาการภาคีสร้างแรงงานมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด จัดทำโดย คณะทำงานจัดการองค์ความรู้สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ : รูปแบบบูรณาการภาคีสร้างแรงงานมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด จัดทำโดย คณะทำงานจัดการองค์ความรู้สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การพัฒนายุทธศาสตร์ด้วยแก่นหลักพุทธธรรม: ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้แก่นหลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร จัดทำโดย พิศมัย ทองเที่ยง

การพัฒนายุทธศาสตร์ด้วยแก่นหลักพุทธธรรม: ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้แก่นหลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร จัดทำโดย พิศมัย ทองเที่ยง

จำนวน: 
 

ค้นหาหนังสือ