องค์ความรู้จากภาคีเครือข่าย

 รายงานการวิจัย   โครงการวิจัยการพัฒนาและสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม กลุ่มคนทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงอายุ 13-24 ปี 25-40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป

รายงานการวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาและสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม กลุ่มคนทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงอายุ 13-24 ปี 25-40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป

MBQ67006

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : รายงานการวิจัย

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องคการมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2567)
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่ผลิต : 2567
รูปแบบ  ▪ E-book (pdf)
คำสำคัญ : สถานการณ์คุณธรรม, ตัวชี้วัดคุณธรรม
ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย, องค์ความรู้ด้านสำรวจสถานการณ์คุณธรรม
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร
คู่มือรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รูปแบบสถานประกอบการเข้มแข็งแรงงานปลอดภัยยาเสพติด

คู่มือรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รูปแบบสถานประกอบการเข้มแข็งแรงงานปลอดภัยยาเสพติด

รวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographics-องค์ความรู้'2567 ทุกคนมีภูมิคุ้มกันดีพอ อาสาปลอดภัยยาเสพติด

รวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographics-องค์ความรู้'2567 ทุกคนมีภูมิคุ้มกันดีพอ อาสาปลอดภัยยาเสพติด

รวมพลังอาสาฟื้นฟูสภาพทางสังคม แก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา : ชีวิตดี 4 พลังกรุณา อาสาฟื้นฟูสภาพสังคมดี

รวมพลังอาสาฟื้นฟูสภาพทางสังคม แก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา : ชีวิตดี 4 พลังกรุณา อาสาฟื้นฟูสภาพสังคมดี

หลักการอาสาสร้างการรับรู้ ด้านลดอุปสงค์สารเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา

หลักการอาสาสร้างการรับรู้ ด้านลดอุปสงค์สารเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา

ผนึกพลังวิจัยขับเคลื่อนงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับหลักพระราชา >

ผนึกพลังวิจัยขับเคลื่อนงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับหลักพระราชา >

ร่วมผนึกพลังพัฒนาใจรักษาใจ : สถานบริการก้าวใหม่ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา >

ร่วมผนึกพลังพัฒนาใจรักษาใจ : สถานบริการก้าวใหม่ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา >

ร่วมผนึกพลังไขรหัสสู่ความสำเร็จ การดำเนินงานลดอุปสงค์ยาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา “พลังเมตตาอาสาพัฒนาชีวิตพอเพียงตอบโจทย์พื้นที่”

ร่วมผนึกพลังไขรหัสสู่ความสำเร็จ การดำเนินงานลดอุปสงค์ยาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา “พลังเมตตาอาสาพัฒนาชีวิตพอเพียงตอบโจทย์พื้นที่”

รวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographics-องค์ความรู้ 2566 : ประชาชนทุกช่วงวัย มีภูมิดีพร้อมอาสา…ปลอดภัยยาเสพติด (สรุปรวม Info-องค์ความรู้: 2566)

รวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographics-องค์ความรู้ 2566 : ประชาชนทุกช่วงวัย มีภูมิดีพร้อมอาสา…ปลอดภัยยาเสพติด (สรุปรวม Info-องค์ความรู้: 2566)

การพัฒนากลยุทธ์วิจัยอาสา ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข)

การพัฒนากลยุทธ์วิจัยอาสา ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยหลักพุทธธรรมกับศาสตร์พระราชา (ฉบับปรับแก้ไข)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม = The Study of Morality Situations in Support for Moral Assembly and Morality Model in Chiang Rai Pr

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม = The Study of Morality Situations in Support for Moral Assembly and Morality Model in Chiang Rai Pr

รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน

รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565

สรุปรวม infographic ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด

สรุปรวม infographic ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด

ร่วมผนึกพลังสร้าง/พัฒนาระบบจัดการปัญหาด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดกลุ่มวัยทำงานยุคดิจิทัลด้วยหลักพุทธธรรม-ศาสตร์พระราชา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ร่วมผนึกพลังสร้าง/พัฒนาระบบจัดการปัญหาด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดกลุ่มวัยทำงานยุคดิจิทัลด้วยหลักพุทธธรรม-ศาสตร์พระราชา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

การพัฒนากลยุทธ์ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรม-ศาสตร์พระราชา

การพัฒนากลยุทธ์ด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรม-ศาสตร์พระราชา

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) การถอดบทเรียน โครงการ ความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กรณีเครือข่ายศาสนา ประจำปี2564

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) การถอดบทเรียน โครงการ ความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กรณีเครือข่ายศาสนา ประจำปี2564

บทเรียนความสำเร็จเส้นทางส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี

บทเรียนความสำเร็จเส้นทางส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี

รวมผลงานสื่อ Infographic แนวคิดความรู้ ทำงานยุคใหม่ สุข สำเร็จ มีภูมิดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (สรุปรวม Info แนวคิดความรู้ – ปรับแก้ไข : 2566)

รวมผลงานสื่อ Infographic แนวคิดความรู้ ทำงานยุคใหม่ สุข สำเร็จ มีภูมิดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (สรุปรวม Info แนวคิดความรู้ – ปรับแก้ไข : 2566)

สรุปรวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographic บทความ วัยทำงาน-เครือข่ายมีภูมิดี จิตสาธารณะ ปลอดภัยยาเสพติด

สรุปรวมผลงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติด Infographic บทความ วัยทำงาน-เครือข่ายมีภูมิดี จิตสาธารณะ ปลอดภัยยาเสพติด

จำนวน: 
 

ค้นหาหนังสือ