องค์ความรู้-ครูโครงงาน

การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

4 คุณธรรม

Collection : องค์ความรู้นักส่งเสริมคุณธรรม

Collection : องค์ความรู้ครูโครงงาน

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : พอเพียง, วินัย, สุจริต, จิตอาสา

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

 

เด็กดีสร้างได้

เด็กดีสร้างได้

MBQ57018

Collection : องค์ความรู้ครูโครงงาน

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2557

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : โรงเรียนคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียน, สถาบันการศึกษา

โรงเรียนคุณธรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้ปลูกวิถีคุณธรรม

โรงเรียนคุณธรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้ปลูกวิถีคุณธรรม

MBQ62024

Collection : องค์ความรู้ครูโครงงาน

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2562

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : โรงเรียนคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียน, สถาบันการศึกษา

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม"

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม"

 

มุ่งสู่เป้า

Collection : องค์ความรู้นักส่งเสริมคุณธรรม

Collection : องค์ความรู้ครูโครงงาน

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : โครงงานคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

คู่มือมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

คู่มือมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

MBQ61018

Collection : องค์ความรู้ครูโครงงาน

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : โรงเรียนคุณธรรม, มาตรฐานโรงเรียน

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียน, สถาบีนการศึกษา

จำนวน: 
 

ค้นหาหนังสือ