องค์ความรู้-นักส่งเสริมคุณธรรม

การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

4 คุณธรรม

Collection : องค์ความรู้นักส่งเสริมคุณธรรม

Collection : องค์ความรู้ครูโครงงาน

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : พอเพียง, วินัย, สุจริต, จิตอาสา

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

 

แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

แนวทาง

Collection : องค์ความรู้นักส่งเสริมคุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : องค์กรคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม : สร้างคนดี เพื่อสังคมดี

วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม : สร้างคนดี เพื่อสังคมดี

วิทยากร

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2564

รูปแบบ ▪ อบรมนักส่งเสริมคุณธรรม, หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

จำนวน : 3 วัน 2 คืน

คำสำคัญ : อบรมนักส่งเสริมคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป

ธรรมนูญความสุขชุมชน สู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนท้องถิ่นอย่างยี่งยืน

ธรรมนูญความสุขชุมชน สู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนท้องถิ่นอย่างยี่งยืน

ธรรมนูญ

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

ผู้เขียน : ยงจิรายุ อุปเสน

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ สิ่งพิมพ์รูปเล่ม 15 ซม. x 21 ซม.

▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 108 หน้า

คำสำคัญ : ธรรมนูญความสุข, ชุมชนคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : ระดับนโยบาย องค์ความรู้ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

คู่มือวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ป.ป.ช.)

คู่มือวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ป.ป.ช.)

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2563

รูปแบบ ▪ อบรมนักส่งเสริมคุณธรรม, หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

จำนวน : 3 วัน 2 คืน

คำสำคัญ : อบรมนักส่งเสริมคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป

การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่

การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่

พื้นที่

 Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ ▪ การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่

คำสำคัญ : จังหวัดคุณธรรม, คุณธรรมเชิงพื้นที่

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป

 

 

หลักสูตรการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

หลักสูตรการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หลักสูตร

เจ้าของ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ ▪ อบรมนักส่งเสริมคุณธรรม, หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

จำนวน : 3 วัน 2 คืน

คำสำคัญ : อบรมนักส่งเสริมคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม"

มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น : "โครงงานคุณธรรม"

 

มุ่งสู่เป้า

Collection : องค์ความรู้นักส่งเสริมคุณธรรม

Collection : องค์ความรู้ครูโครงงาน

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : โครงงานคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

จำนวน: 
 

ค้นหาหนังสือ