แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

แนวทาง

Collection : องค์ความรู้นักส่งเสริมคุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : องค์กรคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ISBN:
non
ดีต่อองค์กร

แนวทางส่งเสริมองค์กรคุณธรรม นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ

1. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม เข้าใจในเจตนารมณ์หลักคิดกระบวนการและวิธีในการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของโครงการที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. ให้องค์กรส่งเสริมคุณธรรมรู้และเข้าใจ สามารถ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงานว่าด้วยการส่งเสริม องค์กรคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการ ดำเนินงาน การติดตาม และเผยแพร ่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง รายงานความก้าวหน้าต่อไป

 

ค้นหาหนังสือ