การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

4 คุณธรรม

Collection : องค์ความรู้นักส่งเสริมคุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปีที่ผลิต : 2561

รูปแบบ   ▪ E-book (pdf)

คำสำคัญ : พอเพียง, วินัย, สุจริต, จิตอาสา

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร, ประชาชนทั่วไป

 

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
02/2561
ISBN:
non
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะผู้ดำเนินงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีนโยบายจัดทำหนังสือเล่มนี้ เพื่อแปลงหลักแนวคิดคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) สู่การปฏิบัติ และเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงได้มอบหมายให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อมูล หลักการ แนวคิด สาระสำคัญตามหลักการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วประมวลเรียบเรียงเป็นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้

 

ค้นหาหนังสือ