โมเดลและกรณีการศึกษาการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่

โมเดลและกรณีการศึกษาการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่

MBQ64004

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : หนังสือถอดองค์ความรู้

ผู้แต่ง : สุรีพันธุ์ เสนานุช

เจ้าของผู้ผลิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เดือนปีที่ผลิต : 2564

รูปแบบ ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 59 หน้า

คำสำคัญ : ระบบนิเวศ, ระบบนิเวศคุณธรรม, ระบบนิเวศมนุษย์

ระดับการใช้ประโยชน์ : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน องค์กร และประชาชนทั่วไป 

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
MB64004

องค์ความรู้ชุดนี้ เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการความรู้ และนิยามด้านคุณธรรม เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมในระดับพื้นที่ โดยผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการจัดการความรู้ และกรณีศึกษาชุมชนที่มีแนวทางการปฏิบัติด้าน (Best Practices) การขับเคลื่อนด้านคุณธรรมของพื้นที่ทั้ง 8 แห่ง อาทิ บ้านหนองกลางดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี บ้านสามขา จังหวัดลำปาง ฯลฯ และได้มีการออกแบบการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยในการขับเคลื่อนคุณธรรม แนวทางปฏิบัติ และการจัดการความรู้ โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้ เข้าใจ รูปแบบของการจัดการความรู้ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

 

ค้นหาหนังสือ