คู่มือค่ายครอบครัวพลังบวก

คู่มือค่ายครอบครัวพลังบวก

จำนวน: 59 หน้า

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
B65017

คู่มือฉบับนี้เกิดจากการรวบรวมความรู้ เทคนิค กระบวนการ จากกิจกรรมค่าย “ครอบครัวพลังบวก” ในโครงการครอบครัวพลังบวก (Positive Parenting in Family) ภายใต้ โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือประกอบกระบวนการจัดค่าย “ครอบครัวพลังบวก” สำหรับวิทยากร บุคลากร แกนนำในชุมชน ผู้สนใจการจัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยาพลังบวกให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 

ค้นหาหนังสือ