คู่มือส่งเสริมการใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร

คู่มือส่งเสริมการใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร

MBQ65022

Collection : องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม

ประเภททรัพยากร : คู่มือ, เครื่องมือ

เจ้าของผลงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่ผลิต :  2565

รูปแบบ   ▪ สิ่งพิมพ์ขนาด 14.5 x 21 ซม

              ▪ E-book (pdf)

จำนวนหน้า : 129 หน้า

คำสำคัญ : มาตรฐานด้านคุณธรรม, องค์กร,ส่งเสริมคุณธรรม

ระดับการใช้ประโยชน์ : เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานองค์กร

ผู้เขียนหนังสือ:
เปรมกมล สมใจ
รหัสหนังสือ:
B65022

“คู่มือการส่งเสริมการใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กร” เป็นการประมวลความรู้ กระบวนการ และตัวอย่างในการพัฒนา “มาตรฐานด้านคุณธรรม” ให้กับองค์กรที่สนใจได้นำไปปรับใช้ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) กรอบแนวคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานด้านคุณธรรม 2) กระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน 3) ตัวอย่างองค์กรที่พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม

 

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ